Aktuality

Prestávka

20.07.2021 11:37

Obnovenie skúšok po dlhej pandemickej prestávke, alebo prestávka pred ďalšími opatreniami...?!

Uvidíme, zatiaľ makáme kým sa dá...

Návšteva prezidenta

27.11.2018 22:04

13 novembra navštívil ZŠ Galaktická prezident SR Andrej Kiska, a čítal žiakom rómske rozprávky

Včera bol veľký deň .
Súkromnú základnú školu Galaktická 9 v Košiciach navštívil pan prezident Kiska, ktorý tým prijal výzvu našej Ivetky do čitateľského duelu 
Všetky deti s nadšením počúvali, ako im pán prezident číta rozprávku Rajo a motýľ, ktorú po rómsky dočítala Ivetka . Následne nám talentovaní žiaci tejto základnej školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Koptovej predviedli nacvičenú dramatizáciu diela .
Vyvrcholením bola beseda s pánom prezidentom, počas ktorej všetkých prítomných očaril svojou spontánnou otázkou 9-ročný žiak Leo, ktorý sa priamo opýtal: ,,pán prezident, ste hrdý na svoju prácu?".

Stalo sa počas tejto návštevy ešte toho omnoho viac, ale to Vám ukážeme už v pripravovanom vlogu .

Radi by sme sa poďakovali pánovi prezidentovi Kiskovi za to, že prijal naše pozvanie a tým nám ukázal, že nič nie je nemožné, veľmi si to vážime . Naša Ivetka mala tú česť už po druhýkrát počas jeho funkčného obdobia sedieť po jeho boku, a to je pre nás v našom KKP viac, ako sme si kedy mohli priať .

Naše druhé ďakujem smeruje Súkromnej základnej škole Galaktická 9 v Košiciach, s ktorou si spoluprácu nevieme vynachváliť .

 

ROZPRÁVKA PRE MLADÝCH RÓMOV
Veľmi rád som minulý týždeň prijal pozvanie od čitateľského klubu Paľikerav, ktorý sa snaží mladým Rómom priblížiť čítanie a literatúru. Spolu s vysokoškoláčkou Ivetkou sme malým školákom čítali rozprávku od rómskeho autora. Deti pozorne počúvali a viaceré boli nadšené, keď zistili, že som im do knižnice priniesol aj troch pátračov.

Projekty ako čitateľský klub Paľikerav sú pre mňa dôkazom, že na Slovensku je dostatok riešení aj ľudí, ktorí by vedeli situáciu Rómov pomôcť zlepšiť. Sú to často malé zmeny, ktoré ani nestoja veľa peňazí, no dokážu meniť životy. Neriešením problému rómskej chudoby strácame všetci. Je preto načase, aby sa našla ozajstná politická vôľa a odvaha v tejto téme niečo urobiť.

Približne 74-tisíc Rómov žije na Slovensku vo vylúčených komunitách. Chudobou sú ohrození 6-krát viac než zvyšok obyvateľstva. Ak sa nič nezmení, v roku 2040 bude na Slovensku žiť v chudobe dvojnásobný počet ľudí s len minimálnu šancu začleniť sa riadne do spoločnosti.

Základom je vzdelanie. Slovensko sa musí vysporiadať so segregáciou v školách. Musíme tiež zabezpečiť, aby deti z osád rozumeli po slovensky a aby mali základ, s ktorým vstupuje na základnú školu väčšina detí. Zavedenie povinnej predškolskej prípravy pomohlo zlepšiť situáciu v mnohých krajinách, na Slovensku naň napriek prísľubom stále čakáme.

Riešenia poznáme a mnohé boli overené. Pretnúť bludný kruh chudoby si však vyžaduje odvahu a rozhodnosť.

Andrej Kiska

19 november 2018

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

05.12.2016 00:00

Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Považská 20, Košice na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

· riaditeľ Súkromného gymnázia, Slavkovská 19C, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:

· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

· absolvovanie prvej atestácie,

· najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť,

ovládanie štátneho jazyka,

ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,

znalosť pracovnoprávnych vzťahov,

riadiace schopnosti a skúsenosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

overené kópie dokladov o vzdelaní,

potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

profesijný štruktúrovaný životopis,

písomný návrh koncepcie školy na najbližšie 5-ročné obdobie,

originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ – Súkromné gymnázium, Slavkovská 19C, 06001 Kežmarok najneskôr do 22.12.2016 na adresu: Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Považská 20, 040 11 Košice. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 0948101837, 0918697479. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 

                                                                                                          Mgr. Anna Koptová

                                                                                                     štatutárny zástupca nadácie

 

 

Rómovia, Sinti...

22.05.2015 21:35

ROMOVÉ, SINTI…Jeden z posledních svobodných národů, který dokáže jít vlastní cestou a drží se svých tradic. Zavlečení kdysi Turky a Peršany z Indie do Evropy, poznali tu většinou jen pronásledování a bídu. Žít v jejich blízkosti znamená poznat také jejich jazyk a zvyky, které jsou jim vlastní. Kolik je však takových, kteří se tohoto kroku odváží? Patří k nejstarším národům obývajícím tuto planetu, a kultura, z které pocházejí, byla úzce spojena s životem v přírodě. Nezavinili války, nestavěli koncentrační tábory pro jiné a nepoškodili své životní prostředí v takovém rozsahu, jako to umíme my. Nežijí pro sotva dosažitelné cíle, ale svůj život prožívají na cestě, která k těmto cílům může vést.

Pět tisíc let psaného jazyka (sanskrt) patří k jejich genetické výbavě stejně tak jako všechny jejich dobré nebo špatné vlastnosti.

Pohybové a hudební nadání, manuální zručnost, senzibilita a individualizmus jsou důkazem staré kultury. Přesto, že se jejich tradice a životní názory nikdy s naší kulturou plně nespojí, mohou se k sobě přibližovat a tím i navzájem obohacovat. Přiblížit se k romské kultuře z naší strany neznamená však umět se nad ní jen sklonit.

Národ, který se Romům vyhýbá, není sám o sobě svobodný.

Roman Erben, designer a malíř

Moje slovo - môj hlas

05.04.2015 15:52

Moje slovo - môj hlas, Mlynčeky 3. 10. 2014

 

Moje slovo - môj hlas, Rakúsy 5.12.2014

Moje slovo - môj hlas, Prešov 7.12.2014

Moje slovo - môj hlas, Liptovský Mikuláš 18.12.2014

         

Moje slovo - môj hlas, Kežmarok 18.2.2015

Moje slovo - môj hlas, Podolínec 31.3.2015

Moje slovo - môj hlas, Krížová Ves 30.5.2015

Moje slovo - môj hlas, Košice, 24. 6. 2015

Moje slovo - môj hlas, Huncovce, 23. 10. 2015

Jednotlivé prezentácie sú detailne zdokumentované v rubrike:

https://www.kesaj.eu/aktuality/priprava-/prezentacie/

 

 

Napíšte nám!

29.11.2014 10:07

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je pre nás najlepšia odmena za našu prácu.

Vitajte na našom novom webe

29.11.2014 10:06

Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o prebiehajúcich akciách a o nových službách, ktoré pripravujeme.