Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

05.12.2016 00:00

Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Považská 20, Košice na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

· riaditeľ Súkromného gymnázia, Slavkovská 19C, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:

· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

· absolvovanie prvej atestácie,

· najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť,

ovládanie štátneho jazyka,

ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,

znalosť pracovnoprávnych vzťahov,

riadiace schopnosti a skúsenosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

overené kópie dokladov o vzdelaní,

potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

profesijný štruktúrovaný životopis,

písomný návrh koncepcie školy na najbližšie 5-ročné obdobie,

originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ – Súkromné gymnázium, Slavkovská 19C, 06001 Kežmarok najneskôr do 22.12.2016 na adresu: Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Považská 20, 040 11 Košice. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 0948101837, 0918697479. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 

                                                                                                          Mgr. Anna Koptová

                                                                                                     štatutárny zástupca nadácie

 

 

Rómovia, Sinti...

22.05.2015 21:35

ROMOVÉ, SINTI…Jeden z posledních svobodných národů, který dokáže jít vlastní cestou a drží se svých tradic. Zavlečení kdysi Turky a Peršany z Indie do Evropy, poznali tu většinou jen pronásledování a bídu. Žít v jejich blízkosti znamená poznat také jejich jazyk a zvyky, které jsou jim vlastní. Kolik je však takových, kteří se tohoto kroku odváží? Patří k nejstarším národům obývajícím tuto planetu, a kultura, z které pocházejí, byla úzce spojena s životem v přírodě. Nezavinili války, nestavěli koncentrační tábory pro jiné a nepoškodili své životní prostředí v takovém rozsahu, jako to umíme my. Nežijí pro sotva dosažitelné cíle, ale svůj život prožívají na cestě, která k těmto cílům může vést.

Pět tisíc let psaného jazyka (sanskrt) patří k jejich genetické výbavě stejně tak jako všechny jejich dobré nebo špatné vlastnosti.

Pohybové a hudební nadání, manuální zručnost, senzibilita a individualizmus jsou důkazem staré kultury. Přesto, že se jejich tradice a životní názory nikdy s naší kulturou plně nespojí, mohou se k sobě přibližovat a tím i navzájem obohacovat. Přiblížit se k romské kultuře z naší strany neznamená však umět se nad ní jen sklonit.

Národ, který se Romům vyhýbá, není sám o sobě svobodný.

Roman Erben, designer a malíř

Moje slovo - môj hlas

05.04.2015 15:52

Moje slovo - môj hlas, Mlynčeky 3. 10. 2014

 

Moje slovo - môj hlas, Rakúsy 5.12.2014

Moje slovo - môj hlas, Prešov 7.12.2014

Moje slovo - môj hlas, Liptovský Mikuláš 18.12.2014

         

Moje slovo - môj hlas, Kežmarok 18.2.2015

Moje slovo - môj hlas, Podolínec 31.3.2015

Moje slovo - môj hlas, Krížová Ves 30.5.2015

Moje slovo - môj hlas, Košice, 24. 6. 2015

Moje slovo - môj hlas, Huncovce, 23. 10. 2015

Jednotlivé prezentácie sú detailne zdokumentované v rubrike:

https://www.kesaj.eu/aktuality/priprava-/prezentacie/

 

 

Napíšte nám!

29.11.2014 10:07

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je pre nás najlepšia odmena za našu prácu.

Vitajte na našom novom webe

29.11.2014 10:06

Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o prebiehajúcich akciách a o nových službách, ktoré pripravujeme.