Oznámenie o vyhlásení výberového konania

05.12.2016 00:00

Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Považská 20, Košice na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

· riaditeľ Súkromného gymnázia, Slavkovská 19C, Kežmarok.

Kvalifikačné predpoklady:

· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

· absolvovanie prvej atestácie,

· najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť,

ovládanie štátneho jazyka,

ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,

znalosť pracovnoprávnych vzťahov,

riadiace schopnosti a skúsenosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

overené kópie dokladov o vzdelaní,

potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

profesijný štruktúrovaný životopis,

písomný návrh koncepcie školy na najbližšie 5-ročné obdobie,

originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ – Súkromné gymnázium, Slavkovská 19C, 06001 Kežmarok najneskôr do 22.12.2016 na adresu: Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Považská 20, 040 11 Košice. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 0948101837, 0918697479. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 

                                                                                                          Mgr. Anna Koptová

                                                                                                     štatutárny zástupca nadácie