Obstarávanie

 

 

Výzva na predloženie ponuky

      v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“)

                                  

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj

Sídlo:    Považská 20, 04011 Košice

            

Zastúpená: Mgr. Annou Koptovou – štatutárna zástupkyňa

IČO: 31992315

DIČ: 2020947302

IČ DPH: Nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK56 0200 0000 0026 7914 9512

Tel.: 0948101837

E-mail: nadkesaj@gmail.com

 

plánuje zadať zákazku na predmet obstarávania s názvom: kultúrno-vzdelávací tábor Vitaj, leto!

 

Spoločný slovník obstarávania:

 

CPV 55240000-4 Služby poskytované v strediskách detských letných táborov, rekreačných a iných dovolenkových strediskách

 

Druh zákazky: Zákazka v súlade s § 8 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:

 

1. Termín letného tábore je posledný prázdninový týždeň od 20. do 27. augusta 2016.

2. Začiatok tábora bude v sobotu, koniec v sobotu – celkom 7 nocí.

3. Hotelové ubytovanie s celodennou stravou 5 krát denne, raňajky formou švédskych stolov,

celodenný pitný režim, zdravotná starostlivosť, materiál na športovú a záujmovú činnosť,

ceny do súťaží. Pripravená strava podávaná účastníkom pobytu má zodpovedať veku účastníkov, byť pestrá, biologicky hodnotná pozostávajúca z varených jedál pripravovaných priamo v ubytovacom zariadení pozostávajúca z raňajok formou švédskych stolov, desiatej, obeda, olovrantu a večere. Stravovanie začína v deň začatia pobytu obedom a končí posledný deň pobytu obedovým balíčkom na cestu.

4. Kapacita zariadenia minimálne 60 osôb.

5. Garancia vhodných podmienok na realizáciu 8-dňového kultúrno –vzdelávacieho tábora.. Vybavenie ubytovacieho zariadenia: jedáleň, spoločenská miestnosť, TV, ihrisko, vonkajší bazén.

 

Opis predmetu zákazky:

 

Letný kultúrno-vzdelávací tábor pre 50 žiakov I. stupňa základnej školy organizovaný v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu národnostných menšín číslo: 261/2016.

 

Rozsah zákazky – rozsah alebo množstvo tovaru: podľa opisu predmetu zákazky

3. Hotelové ubytovanie s celodennou stravou 5 krát denne, raňajky formou švédskych stolov,

celodenný pitný režim, zdravotná starostlivosť, materiál na športovú a záujmovú činnosť,

ceny do súťaží Pripravená strava podávaná účastníkom pobytu má zodpovedať veku účastníkov, byť pestrá, biologicky hodnotná pozostávajúca z varených jedál pripravovaných priamo v ubytovacom zariadení pozostávajúca z raňajok formou švédskych stolov, desiatej, obeda, olovrantu a večere. Stravovanie začína v deň začatia pobytu obedom a končí posledný deň pobytu obedovým balíčkom na cestu.

5. Garancia vhodných podmienok na realizáciu 8-dňového kultúrno –vzdelávacieho tábora . Vybavenie ubytovacieho zariadenia: jedáleň, spoločenská miestnosť, TV, ihrisko, vonkajší bazén.

 

Technické požiadavky: nie sú

 

Požadovaná lehota dodania: do konca augusta 2016 (prázdninový týždeň od 20. do 27. augusta 2016 podľa bodu 1 Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky).

 

Prípustnosť variantných riešení: nie   

 

Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: Zákazka hradená z dotácie programu Úradu vlády SR Kultúra národnostných menšín a vlastných zdrojov Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj.

 

Záruky  žiadané zadávateľom  súvisiace s plnením zmluvy: nie sú

 

Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov: Ing. Pavlína Ihnátová

 

Rozdelenie zákazky na časti: nie

 

Iné/ďalšie požiadavky: nie sú

 

Prílohy k špecifikácií predmetu zákazky: nie sú

 

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR:  do 7280,- Eur bez DPH

                                         

Kritérium na hodnotenie ponúk:

Kritérium na hodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a na základe stanovených kritérií.

Kritériom je najnižšia cena v Eur s DPH za jedného účastníka – žiaka. Úspešný bude záujemca, u ktorého bude cena za jedného účastníka – žiaka najnižšia, v súlade so špecifikáciou požiadavky. Cena je vrátane DPH.

 

Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov, kontaktná osoba:

Ing. Pavlína Ihnátová

Tel. kontakt: 0948101837

e-mail: nadkesaj@gmail.com

 

Použitie elektronickej aukcie: nie

 

K výzve ďalej uvádzame:

1.1.            Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality, kvalita ubytovania : kategorizácia penzion ** podľa tejto výzvy.

1.2.            Cenu je potrebné uviesť v cene celkom bez DPH a s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

1.3.            Kritérium na hodnotenie ponúk:

1.4.            Kritérium na hodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a na základe stanovených kritérií.

Kritériom je najnižšia cena v Eur s DPH za jedného účastníka – žiaka. Úspešný bude záujemca, u ktorého bude cena za jedného účastníka – žiaka najnižšia, v súlade so špecifikáciou požiadavky. Cena je vrátane DPH.

1.5.            Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň) sú nasledovné:

 

-          Uchádzač musí mať platné oprávnenie na podnikanie v súlade s výzvou.

 

1.6.            Cenovú ponuku je potrebné doručiť V ZALEPENEJ OBÁLKE s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať a s názvom súťaže – Kultúrno – vzdelávací tábor Vitaj, leto! na našu adresu do: 5.8.2016.     

1.7.            Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať službu predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu(preukazuje výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo iným druhom primeraného dokumentu).                                                                  

-                      Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. Uchádzač predložením dokladu preukáže oprávnenosť poskytovať službu.

-                      Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

-                      ALEBO e-mailom na adresu: nadkesaj@gmail.com do 5.8.2016

 

1.8.            Objednávka bude zadaná tomu uchádzačovi, ktorý bude mať najnižšiu cenu predloženú v súlade s touto výzvou.

1.9.            Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním služby - predmetu zákazky objednávateľovi a dodávateľ nemá nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu zákazky.

 

 

                                                                                                        Mgr. Anna Koptová

                                                                                           Nadácia Dobrá Rómska víla Kesaj

 

Košice, 18.7.2016

                                                          

 

 

                                                                                                      

 

Fotogaléria: Obstarávanie