Vyhodnotenie projektu

Zhrnutie výstupov projektu

 

Výstupy projektu – celoročné voľnočasové aktivity s cieľovou skupinou v oblasti scénického umenia prameniace z rómskej kultúry boli dosiahnuté v zmysle zadania projektu. Účastníci projektu, inštruktori tanca, spevu a hudby z radov starších členov súboru si vďaka projektu osvojili základy umeleckej pedagogiky a vedenia kolektívu, priamo v praxi nadobudli skúsenosti a zručnosti ktoré podporili ich umelecký aj ľudský rast. Môžeme konštatovať, že projekt prispel k formovaniu ich umeleckých osobností, umožnil im dozrieť aj po osobnostnej stránke, keď boli v rámci projektu zodpovední za priebeh zadaných aktivít a úloh ako vedúci jednotlivých zložiek. Nemohli sa, ako doposiaľ, len spoliehať na vedenie zhora, ale sami museli hľadať, vytvárať a uplatňovať tvorivé postupy nevyhnutné k realizácii zámerov projektu. Sebareflexia, nevyhnutná pri každej tvorivej aktivite, a tobôž za zložitých novovzniknutých opatrení, mala blahodarný vplyv na osobnostný konštrukt každého jedného z inštruktorov.

Aktivity projektu boli pôvodne plánované na obdobie celého roka, avšak z dôvodu novovzniknutej pandemickej situácie sme sa museli prispôsobiť daným podmienkam. Aj po avíze zo strany FPKNM sme zvažovali a váhali či sa vôbec podujať za daných podmienok na naštartovanie projektu. Napokon sme sa rozhodli napriek neistotám danými pandémiou do projektu ísť. Vývoj situácie nám dal za pravdu, naše rozhodnutie bolo správne. Neštandardná situácia ktorá nastala zavedením protipandemických opatrení a obmedzení zasahovala v značnej miere najmä sociálne kontakty, redukovala ich, alebo úplne zrušila. Mládež túto skutočnosť vníma a prežíva obzvlášť citlivo. Projekt nám umožnil aj za týchto neblahých okolností udržať kontakt s väčšinou členov nášho súboru, cieľovej skupiny. Aj keď postupom času museli byť spoločné aktivity značne obmedzené, kontakt pretrvával. Projekt naštartoval v plnom obsadení ale postupne sme sa museli prispôsobovať prichádzajúcim zmenám a účelovo redukovať počty zúčastnených. Najprv sa účastníci striedali v menších skupinách na spoločných nácvikoch v našich priestoroch v Kežmarku, a potom, keď už bol vydaný zákaz stretávania sa mimo členov svojej vlastnej rodiny, sme pokračovali v aktivitách priamo v osadách. Inštruktori vykonávali skúšky v exteriéroch, keď to počasie umožňovalo, alebo priamo v domácich „bublinách“ v úzkom kruhu rodinných príslušníkov, ktorý je ale v tomto prostredí pomerne široký. Týmto spôsobom bola zachovaná dynamika spoločných nácvikov, sociálnych kontaktov, a vôbec kontinuita umeleckého telesa, existencia ktorého by bola bez projektu seriózne ohrozená.

Mladší členovia nadobudli nové umelecké zručnosti a naučili sa nové piesne a tance, zdokonaľujúc sa pri tom v základnom repertoári. Celý projekt vytvára priaznivý základ aby, sa s postupným uvoľňovaním opatrení a otváraním mohli aktivity umeleckého telesa a cieľovej skupiny obnoviť v plnej miere, s pridanou hodnotou zvýšenej kvality dosiahnutej aktivitami projektu.

 

Autori projektu

Autor a vedúci projektu v jednej osobe, Ivan Akimov, supervizoval a usmerňoval aktivity inštruktorov, zadával úlohy, poskytoval odborné poradenstvo a zastrešoval administratívnu stránku projektu.

 

Miesto a čas realizácie projektu

Kežmarok : október, november, polovička decembra 2020

rómske osady Veľká Lomnica a Rakúsy : január, február a marec 2021

 

Cieľová skupina

deti a mládež z rómskych osád Rakúsy a Veľká Lomnica

 

Propagácia a informovanosť o projekte

 

Odborná a mediálna odozva

 

Iný komentár

Súčasťou projektu mali byť aj 4 verejné vystúpenia umeleckého telesa do konca marca 2021. Z dôvodu protipandemických opatrení nebolo možné tento záväzok zrealizovať. Akonáhle to epidemiologická situácia umožní, pôvodne plánované verejné vystúpenia uskutočníme.

Súbežne s projektom“Nácvikové priestory a inštruktori“ sme participovali na medzinárodnom projekte World of Choirs, ktorý sa vo svojich zámeroch prelínal s našim projektom. Výstupom projektu Wold of Choirs je video realizácia s účinkujúcimi z Francúzska, Holandska, Maďarska, Senegalu, Spojených Štátov, Venezuely a Slovenska, ktoré sme zastupovali my. Prikladáme link na video ako pridružený výstup projektu : https://www.youtube.com/watch?v=b3lRlO3RMG0