VZDELANIE-PREDPOKLAD ZMENY

Na tomto mieste Vás v stručnosti oboznámime so základnými informáciami o aktivitách a cieľoch projektu.

Program SK04 

Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie: 

„Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“  

„Education of Roma, on Roma and for Roma“ 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný 

z  finančného mechanizmu

Európskeho hospodárskeho priestoru

 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

 

                                                                                                   

                                                                                                    www.eeagrants.sk

                                                                                               

Cieľ projektu:

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov rómskej národnostnej menšiny v oblasti spišského regiónu iniciatívami posilňujúcimi antidiskriminačné opatrenia pre skupiny ohrozené sociálnym a ekonomickým vylúčením.                   

Miesto projektu:

Prešovský kraj patrí medzi regióny Slovenska s najnižšou životnou úrovňou a najvyššou mierou nezamestnanosti. Okres Kežmarok a mesto Kežmarok, kde sídli škola, obsadzuje početnosťou príslušníkov rómskej menšiny v rámci Slovenska prvé miesto. V evidencii nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných tvoria väčšinu rómski občania s nízkym stupňom vzdelania alebo bez neho.  Stupne vzdelania a kvalita vzdelávania sú rozhodnujúcimi dôvodmi prečo zriaďovateľ Súkromného gymnázia otvoril v Kežmarku školu a dal šancu rómskym záujemcom získať také vzdelanie, ktoré im otvorí cestu na vysoké školy a tým aj takú kvalifikáciu, aby mali šancu uspieť na trhu práce.

 

Výstup projektu:

Konkrétnym výstupom projektu bude: cvičebnica rómskeho jazyka a cvičebnica rómskych reálií. Aj keď na Slovensku sa realizoval národný projekt, výsledkom ktorého boli vypracované kurikula pre rómsky jazyk a rómske reálie pre základné a stredné školy, k zavedeniu týchto predmetov do školských vzdelávacích programov nedošlo aj kvôli faktu, že učebnice a ďalšie školské pomôcky, ktoré boli výstupom národného projektu sa do škôl nedostali. Preto aj naša škola v rámci projektu Vzdelanie – predpoklad zmeny bude pracovať na tvorbe cvičebníc jazyka a reálií a tým vytvorí lepšie možnosti  pre štúdium rómskeho jazyka a reálii nielen na vlastnej škole, ale aj na iných školách, kde stále chýba študijný materiál.

Priebeh projektu:

Počas trvania projektu učitelia spolu so žiakmi pripravia najmenej 8 kultúrno-spoločenských akcií v sídle školy a v obciach, odkiaľ pochádzajú študenti, na ktorých sa stretnú s miestnymi autoritami  obce, cirkvi, školy, aktivistami, aby spoločne hľadali priestor na aktívnu spoluprácu a znižovali tým interetnické napätie, ktoré ovplyvňuje kvalitu života obidvoch strán. Skúsenosti z minulých rokov hovoria, že študenti, ktorí sa vyrovnali so svojou etnicitou, prekonali syndróm spoločenskej menejcennosti a pochopili, že identita prináša aj pozitívne vnímanie sveta a že je to hodnota, ktorá ich splnomocňuje rovnocenne a partnersky sa podieľať na budovaní pozitívnej interetnickej atmosféry a celkovej kvality života ľudí v slovenskej spoločnosti.

Aktivity projektu:

Jednotlivé aktivity budeme realizovať v okolitých obciach. Hlavnými realizátormi projektu budú študenti Súkromného gymnázia Kežmarok pod vedením ich pedagógov. Všetky akcie budeme spoločne dokumentovať na tejto stránke v podkapitole PROJEKT a tak sa tešíme, ako nás budete pozorovať, sledovať a pripomienkovať.             

                            Realizátori projektu

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (511)
93%

Nie, potrebuje doladiť (40)
7%

Celkový počet hlasov: 551

Anketa

Páčil sa Vám program akcie projektu Vzdelanie-predpoklad zmeny, ktorý sa konal 5.12.2014 v obci Rakúsy?

áno (241)
90%

nie (28)
10%

Celkový počet hlasov: 269

Anketa

K akej národnosti sa hlásite

slovenskej (66)
13%

rómskej (406)
83%

inej (20)
4%

Celkový počet hlasov: 492

Anketa

Je Vaším materinským jazykom rómsky jazyk?

áno (406)
87%

nie (59)
13%

Celkový počet hlasov: 465

Anketa

Ste:

žiakom základnej školy (122)
32%

žiakom strednej školy (109)
28%

študentom vysokej školy (45)
12%

zamestnaný (50)
13%

nezamestnaný (58)
15%

Celkový počet hlasov: 384

Anketa

Z ktorých fondov je financovaný projekt Vzdelanie - predpoklad zmeny?

amerických (10)
6%

čínskych (4)
2%

európskych (162)
92%

Celkový počet hlasov: 176

Anketa

Ktoré európske krajiny prispievajú do EHP?

Slovensko, Česko, Poľsko (16)
10%

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko (150)
90%

Celkový počet hlasov: 166

Anketa

Vedeli ste o Grantoch EHP a Nórska aj pred vyplnením tejto ankety?

áno (123)
72%

nie (49)
28%

Celkový počet hlasov: 172