Fotokalendár január - jún 2024

 
 
štvrtok, 13 jún
streda, 12 jún
mardi, 11 juin
lundi, 10 juin
nedeľa, 9 jún
sobota, 8 jún
vendredi, 7 juin
jeudi, 6 juin
streda, 5 jún
utorok, 4 jún
lundi, 3 juin
dimanche, 2 juin
sobota, 1 jún
piatok, 31 máj
jeudi, 30 mai
mercredi, 29 mai
utorok, 28 máj
pondelok, 27 máj
dimanche, 26 mai
samedi, 25 mai
piatok, 24 máj
štvrtok, 23 máj
mercredi, 22 mai
mardi, 21 mai
pondelok, 20 máj
nedeľa, 19 máj
samedi, 18 mai
vendredi, 17 mai
štvrtok, 16 máj
streda, 15 máj
mardi, 14 mai
lundi, 13 mai
nedeľa, 12 máj
sobota, 11 máj
vendredi, 10 mai
jeudi, 9 mai
streda, 8 máj
utorok, 7 máj
lundi, 6 mai
dimanche, 5 mai
sobota, 4 máj
piatok, 3 máj
jeudi, 2 mai
mercredi, 1 mai
utorok, 30 apríl
pondelok, 29 apríl
dimanche, 28 avril
samedi, 27 avril
piatok, 26 apríl
štvrtok, 25 apríl
mercredi, 24 avril
mardi, 23 avril
pondelok, 22 apríl
nedeľa, 21 apríl
samedi, 20 avril
vendredi, 19 avril
štvrtok, 18 apríl
streda, 17 apríl
mardi, 16 avril
lundi, 15 avril
nedeľa, 14 apríl
sobota, 13 apríl
vendredi, 12 avril
jeudi, 11 avril
streda, 10 apríl
utorok, 9 apríl
lundi, 8 avril
 
 
 
dimanche, 7 avril
sobota, 6 apríl
piatok, 5 apríl
jeudi, 4 avril
mercredi, 3 avril
utorok, 2 apríl
 
pondelok, 1 apríl
dimanche, 31 mars
samedi, 30 mars
piatok, 29 marec
štvrtok, 28
mercredi, 27 mars
mardi, 26 mars
pondelok, 25 marec
nedeľa, 24 marec
samedi, 23 mars
vendredi, 22 mars
štvrtok, 21 marca
streda, 20 marec
mardi, 19 mars
lundi, 18 marec
nedeľa, 17 marec
sobota, 16 marec
vendredi, 15 mars
jeudi, 14 mars
streda, 13 marec
utorok, 12 marec
lundi, 11 mars
dimanche, 10 mars
sobota, 9 marec
piatok, 8 marec
jeudi, 7 mars
mercredi, 6 mars
utorok, 5 marec
pondelok, 4 marec
dimanche, 3 mars
samedi, 2 mars
piatok, 1 marec
štvrtok, 29 február
streda, 28 február
mardi, 27 février
lundi, 26 février
nedeľa, 25 február
sobota,24 február
piatok, 23 február
jeudi, 22 février
mercredi, 21 février
utorok, 20 február
pondelok, 19 február
dimanche, 18 février
samedi, 17 février
piatok, 16 február
štvrtok, 15 február
mercredi, 14 février
mardi, 13 février
pondelok, 12 február
nedeľa, 11 február
samedi, 10 février
piatok, 9 február
štvrtok, 8 február
mercredi, 7 février
mardi, 6 février
pondelok, 5 február
nedeľa, 4 február
samedi, 3 février
vendredi, 2 février
štvrtok, 1 február
streda, 31 január
Večerné spravodajstvo na RTVS, reportáž o dokumentárnom filme Doda Banyaka o Kesaj Tchave
Les infos du soir sur la TV nationale slovaque, reportage sur le documentaire de Dodo Banyak - Kesaj Tchave
mardi, 30 janvier
lundi, 29 janvier
dimanche, 28 janvier
sobota, 27 január
piatok, 26 január
jeudi, 25 janvier
mercredi, 24 janvier
utorok, 23 január
pondelok, 22 január
dimanche, 21 janvier
sobota, 20 január
piatok, 19 január
jeudi, 18 janvier
streda, 17 január
utorok, 16 január
lundi, 15 janvier
nedeľa, 14 január
samedi, 13 janvier
piatok, 12 január
jeudi, 11 janvier
streda, 10 január
utorok, 9 január
lundi, 8 janvier
nedeľa, 7 január
sobota, 6 január
vendredi, 5 janvier
štvrtok, 4 január
streda, 3 január
mardi 2 janvier
pondelok, 1 január