KNM 2019

 
 
VYHODNOTENIE
 

Projekt „Slovenská rómska kultúra na medzinárodnom folklórnom festivale“ splnil svoje poslanie presne v zmysle zámeru uvedenom v projektovej zmluve. Festival Cultures du Monde vo francúzskom meste Gannat, ktorého sme sa v rámci projektu zúčastnili, je partnerom UNESCO a patrí medzi uznávané podujatia v oblasti folklóru, s dlhoročnou tradíciou. Edícia leta 2019 bola už 46-ou v poradí. Festival je navyše aj súčasťou siete folklórnych podujatí CIOFF, v rámci ktorej má vynikajúce renomé. Festivalu sa zúčastnilo 350 umelcov zo 17 súborov a z 5 kontinentov, počet divákov sa odhaduje na cca 40 000. Dôraz bol kladený na umeleckú úroveň a interpretáciu umelcov, viaceré skupiny mali štatút národných telies, ale aj na ľudský rozmer, na medzikultúrne výmeny a vzájomné spoznávanie sa a obohacovanie sa účinkujúcich. Popri produkciach čisto umeleckého charakteru, keď súbory vystupovali v kostýmoch, na scéne, nechýbali ani rôzne podujatia, keď v menej formálnom podaní, formou umelckých dielní alebo „ľudovými bálmi“, jednotlivé súbory zasväcovali divákov a aj ostatných účinkujúcich do tajov svojich národných kultúr. Keďže UNESCO vyhlásilo rok 2019 za Rok Autochtómnych jazykov, festival usporiadal sériu odborných prednášok, ktorých sme sa aktívne zúčastnili. Umelecké podujatia boli väčšinou organizované na hlavných scénach v Gannat, ale nechýbali ani výjazdy do okolitých miest a obcí, kde sme účinkovali s našim gala programom, ale kde sme boli aj pozvaní ako veľvyslanci a reprezentanti našej krajiny a našej kultúry, kde bol väčší priestor na osobné kontakty a spoznávanie sa. Za týmto účelom sme boli aj prijatí vo francúzskych rodinách, ktoré si našich členov rozdelili a prichýlili na prenocovanie. Nie je azda ani potrebné sa podrobne rozpisovať aký dopad a význam majú takéto skúsenosti na deti a mladých ľudí, z ktorých mnohí ani poriadne neprekročili hranice svojho „chotáru“, v našom prípade osady, a zrazu sa ocitli vo víre „veľkého sveta“. Dá sa hovoriť o akomsi „pozitívnom traumatizme“. Mimoriadne silnom emotívnom, ale aj materiálnom zážitku, ktorý zanechá trvalé následky. Pozitívne. Čo je pozoruhodné, že to platí aj v opačnom smere. Kontakt s našimi členmi tiež vyvolal u všetkých ktorých sme stretli, divákov, poriadateľov, umelcov, jednoznačne len tie najlepšie dojmy. Nie je to z našej strany nejaká nemiestna samochvála alebo nedostatok objektívnej skromnosti, ale vlastne teraz už aj s odstupom takmer dvadsať ročného pôsobenia na medzinárodných scénach, môžeme zodpovedne konštatovať výnimočnosť charizmy ktorou disponujú mladí slovenskí Rómovia vo svete. V umeleckom svete. Popri výchovných činiteľoch, ktoré sa snažíme našim zverencom vštepiť počas celého ich pôsobenia v našom súbore (kladieme mimoriadny dôraz na disciplínu), a ktoré sa prejavia vzorným správaním, ukážkovou dochvíľnosťou (čo nie je vždy pravidlom u ostatných umeleckych telies), je to najmä fakt, že deti a mládež z pôvodného prostredia rómskych osád, sú ešte neraz priamymi nositeľmi tradícií a národnej kultúry ktorá im je vlastná. Vo svojom umeleckom podaní sú autentickí a nestrojení, plní nevšedného elánu, energie, radosti zo života, nadšenia z podania výkonu na scéne. Tam, kde iných treba pobádať aby niečo zatancovali alebo zaspievali, naši už hrajú o dušu, sami od seba. Lebo to tak cítia, keď sa dobre cítia. Týmito tak trocha emotívnymi riadkami len konštatujem, že tak, ako vždy doteraz, aj na tomto festivale náš súbor zanechal výnimočný dojem, bol maskotou festivalu a kontakty s poriadateľmi a sprievodcami ostávajú živé aj teraz, predpokladám že, tak ako mnohí iní, aj ony nás prídu navštíviť na Slovensko alebo na niektoré z našich budúcich zahraničných podujatí.

Celý zájazd bol v znamení mimoriadnych meteorologických podmienok, klimatické zmeny sa prejavili horúčavami až do 42° Celzia. Po tejto stránke to bol nesmierne náročný pobyt. Ale zvládli sme aj tieto nástrahy, a ostávame len s tými najlepšími spomienkami. Sme radi že sme mohli vzorne reprezentovať slovenskú rómsku kultúru na tak významnom medzinárodnom podujatí, že sme si získali srdcia nespočetných divákov z Francúzska, ale aj z celého sveta, nadviazali sme priateľstvá s umelcami z piatich kontinetov ktoré boli zastúpené na festivale. Chceme vyjadriť vďaku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za pomoc ktorú nám poskytol pri realizácii nášho projektu.

 

 

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/ako-sme-pokracovali/velke-zajazdy/a2019/jul/

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/nase-uspechy/viaduc/

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/ako-pokracujeme-2016/destinacie/gannat/

www.kesaj.eu/fr/projekt/kesaj/festivals/festival-de-gannat/

 

ŽIADOSŤ

 

Prezentácia slovenskej rómskej kultúry na významnom zahraničnom podujatí. Participácia mládeže z rómskych osád na tomto podujatí v počte 30 osôb. Príprava a účasť na podujatí ako stimulujúci a podnetný výchovný prvok a zmysluplná náplň voľného času cieľovej skupiny.

 

Umelecké teleso Kesaj Tchave, ktoré sa uchádza o štátnu dotáciu, pôsobí už 20 rokov v oblasti kultúrnej osvety a voľnočasových aktivít s mládežou z rómskych osád. Za ten čas absolvovalo vyše osemsto koncertov doma i v zahraničí, takmer stovku zahraničných zájazdov, účinkovalo na špičkových medzinárodných podujatiach. Súbor vystupoval v Olympii, na scéne parížskeho Zénithu, maďarského Szigetu, pražského Khamora, nemeckého Rudolstadtu, atď. Francúzsko-nemecký televízny kanál Arte zrealizoval viacero obsiahlych reportáži ktoré oslovili širokú medzinárodnú verejnosť. O aktivitách súboru sú publikované knižné publikácie prístupné v komerčnej sieti európskych kníhkupectiev. Umelecký vedúci súboru a predseda občianskeho združenia bol za aktivity vyvíjané smerom ku rómskym komunitám vyznamenaný vysokým štátnym vyznamenaním Francúzskej republiky. Súbor rozvíja svoju osvetovú činnosť aj v zahraničí, a na báze slovenskej rómskej kultúry inicioval založenie obdobných umeleckých telies mimo Slovenska. Tiež sa podieľa na hosťovaní zahraničných umeleckých telies na Slovensku, ako napr. umelecký zájazd mládežníckeho francúzskeho divadelného súboru Tamérantong, ktorý sa predstavil u nás v r. 2018, divadelnou hrou Cigánka Lorda Stanleyho, naštudovanou francúzskymi mladými hercami v slovenskom jazyku.

 

 

Výstupy projektu (jasne a konkrétne uveďte, aké budú plánované výstupy projektu, špecifikujte ich rozsah a ďaľšie špecifiká): (max. 1000 znakov)

 

Účasť na 46-om Medzinárodnom folklórnom festivale Cultures du Monde v Gannat, vo Francúzsku. Na festivale sa počas 10 dní predstaví 300 umelcov z 15 krajín z 5 kontinentov. Festival je oficiálnym partnerom UNESCO a jeho návštevnosť je cca 40 000 divákov. V tomto ročníku sa počíta s účasťou súborov z Filipín, Argentíny, Číny, Hondurasu, Ghany, Ruskej Federácie, Novej Kaledónie…

Charakteristika projektu (popíšte zámer a ciele projektu a jeho ideové východiská; uveďte prípadných spoluorganizátorov, účinkujúcich, a/alebo garantov projektu; popíšte celkový prínos projektu pre umeleckú/vedeckovýskumnú oblasť ): (max. 3000 znakov)

Prvotným zámerom projektu je prezentácia slovenskej rómskej kultúry na významnom medzinárodnom umelckom podujatí. Ideológiou projektu je predstavenie slovenskej rómskej kultúry ako rovnocennej v porovnaní s kultúrami národov 5 kontinentov, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že nositeľmi a aktérmi kultúrneho počinu sú mladí Rómovia bytostne spätí so svojou kultúrnou identitou z titulu svojho bydliska a pôsobenia – rómskej osady. Pozitívna prezentácia svojho etnosu v medzinárodných súvislostiach, na významnom umeleckom fóre, v priamej konfrontácii a konkurencii so špičkovými umeleckými telesami iných kultúr, prinesie členom súboru nové poznatky, nové zážitky a umožní im pozitívne sa vyprofilovať v súvislosti so svojou vlastnou etnicitou, identitou a občianskym uvedomením. Svoje novonadobudnuté skúsenosti a postoje budú potom, po návrate domov, prirodzene ďalej šíriť vo svojich komunitách.

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít (prípravná fáza, realizácia, zhodnotenie, propagácia, atď.): (max. 1000 znakov)

Prípravná fáza : január – jún 2019, nácvik umeleckého programu Realizácia projektu : 17 – 31 júl 2019

Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať: (max. 1000 znakov)

projekt bude propagovaný v zahraničných médiách na mieste jeho realizácie a v domácich médiách po návrate z umeleckého zájazdu domo. Taktiež na internetových stránkach nášho združenia a našich partnerov.

 

Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich, vedúcich, realizačného tímu, vedecko-výskumného realizačného tímu (podľa povahy projektu opíšte dramaturgickú a/alebo umeleckú koncepciu a uveďte dramaturga, odbornú porotu, dramaturgickú radu, redakčnú radu podujatia (ak je súčasťou projektu), garanta projektu a zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade výskumu opíšte metódy a postupy, ktoré budú pri výskume použité.): (max: 3000 znakov)

 

 

Garantom projektu je Ivan Akimov

rozpočet 5 800