O nás

 

Súkromné gymnázium Kežmarok  poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie.Pripravuje žiakov na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v štátnej správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Škola je otvorená pre všetkých záujemcov o štúdium, zároveň je zameraná na poskytovanie vhodných vzdelávacích a študijných podmienok pre mládež, ktorá pochádza z prostredia so slabším sociálnym a ekonomickým zabezpečením. Snaží sa oslovovať študijné typy žiakov z príslušníkov rómskej menšiny a ponúknuť im vzdelávanie v materinskom jazyku.

Poslaním školy je príprava žiakov podľa schválených pedagogických dokumentov a platných predpisov v nasledovných odboroch štúdia:

1. osemročný vzdelávací program gymnázium 

2. štvorročný vzdelávací program gymnázium so všeobecným zameraním.

foto ján kučkovský

Väčšina našich absolventov pokračuje štúdiom najrôznejších odborov na vysokých školách, niektorí na vyšších odborných školách. Tí, ktorí nastupujú priamo do zamestnania sa presadzujú najmä vďaka schopnosti kladne prijímať nové podnety a neustále sa vzdelávať. V súlade s požiadavkami súčasnej aj budúcej praxe venujeme zvláštnu pozornosť kvalitnej výuke dôležitých svetových jazykov, informačných technológií a prírodovedných predmetov. V potrebnej miere uplatňujeme individuálny prístup a staráme sa o to, aby študenti získali nielen dostatok znalostí, ale aby sa rozvinuli aj ich schopnosti samostatne uvažovať a jednať, aby sa stali iniciatívnymi a flexibilnými.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.