Zástupkyňa riaditeľky

Priezvisko : AKIMOVÁ

Meno : Helena

Nar.: 01.05.1958

Miesto: Kežmarok

Národnosť: slovenská, rómska

Stav: vydatá

Vzdelanie: magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika na Univerzite J.A. Komenského v Prahe

Štátne skúšky z jazyka rómskeho

 

jazyky: aktívne - slovenský, rómsky, ruský

             pasívne – nemecký, poľský

 

terajšie zamestnanie:

členstvo v organizáciách:

-          Občianske združenie Kežmarský hlas / štatutárna zástupkyňa

-          Deti Kesaj, detský rómsky folklórny súbor / vedúca súboru, choreografka

-          Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj / aktivistka, koordinátorka

-          Kancelária právnej ochrany etnických menšín, Košice / externá spolupracovníčka

-          Komisia ekonomického a sociálneho rozvoja, Prešov / referentka

-          Komisia pre rómske záležitosti, Poprad / pedagogická konzultantka

-          Starprajtengro, rómsky magazín pre deti / regionálna redaktorka

-          Korene, občianske združenie, Poprad / sekretárka

kompetencie:

-          koordinácia rómskych projektov

-          socialná práca

-          práca s rómskymi komunitami, s deťmi, mládežou a ženami

-          vedenie mimovládnych organizácií na lokálnej a regionálnej úrovni

-          verejná správa

-          vypracovanie projektov

-          psycho – pedagogické konzultantstvo

-          rómska kultúra, piesne a tance, choreografia, vedenie umeleckého telesa

zamestnania, kurzy :

1977 – 1982 : Ovocie – Zelenina Košice, predajne Poprad, Smokovec – zástupkyňa vedúcej

1983 – 1994 : Slovenské pošty a telekomunikácie, Poprad – doručovateľka

            2000 : Kancelária právnej ochrany etnických menšín, Košice – asistentka

            2001 : PDCS, Bratislava, Ročný tréning rómskych aktivistov

            2002 : Nadácia Šándora Máraiho, Vzdelávací program pre miestnych mienkotvorcov

1996 – 2006 : Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, OZ Kežmarský hlas, Úrad práce Kež-

                   marok - vzdelávacie programy pre rozvoj rómskej komunity, integrácia marginili-

                   zovaných populácií, dlhodobo exkludovaných z trhu práce. Rozvoj vnútornej dy-

                   namiky rómskych komunít. Podpora mikro-lokalít. Práca s mládežou, s deťmi, eli-

                   minácia vnútorných bariér, rozvoj záujmu o veci verejné. Rómska identita a ob-

                   čianské cítenie. Orientácia v procese transformácie slovenskej spoločnosti. Den-

                   no-denný kontakt s rómskou populáciou, obzvlášť s mládežou, deťmi a matkami.

                   Rozvoj kultúrnych aktivít s detským rómskym folklórnym súborom Deti Kesaj.  

                  koordinátorka národného programu aktivizácie nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie

2007 – 2011: učiteľka, Súkromné odborné učilište Biela Voda, Kežmarok

2011 – súčasnoť: zástupkyňa riaditeľky Súkromného gymnázia Galaktická 9, Košice, elokované pracovisko Kežmarok