Kultúrna osveta v lokalitách

Kultúrno-spoločenské akcie projektu v prvom polroku 2014 / 2015
(Jednotlivé etapy sú podrobne rozpracované v rubrike foto-kalendár)
 

Projekt "Kultúrna osveta v lokalitách" nabral konkrétnu formu hneď od začiatku školského roku 2014 / 2015. Už v úvodnom, zahajujúcom stretnutí pedagógov, vedenia školy a žiakov, riaditeľka gymnázia, Mgr. Koptová, podrobne oboznámila všetkých prítomných so zámermi a cieľmi projektu. Študenti si so záujmom vypočuli výklad p. riaditeľky a prejavili záujem o jednotlivé segmenty projektu. Medzi žiakmi sa za dobu existencie gymnázia vyprofilovali viaceré výrazné osobnosti, prirodzení lídri, mienkotvorní jedinci, ktorí budú môcť určovať a ovplyvňovať smerovanie projektu. Hlavnými prúdmi záujmov medzi študentmi sú umelecké aktivity nadväzujúce na rómsku  kultúru (súbor Kesaj Tchave), športová činnosť (pozemný hokej) a mediálna komunikácia (žurnalistika).

Viaceré akcie ktoré sa v tomto školskom roku rozvíjajú, nadväzujúc sa predchádzajúce školské roky, prirodzene zapadajú do stratégie projektu. Dominantnou udalosťou bola príprava a realizácia zahraničného umeleckého a spoznávajúceho zájazdu školského umeleckého súboru rómskych piesní a tancov Kesaj Tchave do Belgicka a Francúzska, ktorá vyvrcholila koncertovaním v prestížnej, svetoznámej koncertnej sále Olympia, v Paríži.

Výnimočnosť podujatia stavia túto udalosť na mimoriadne miesto nielen na úrovni školy a projektu, ale aj vo vzťahu ku rodisku zúčastnených, regiónu a Slovensku, a vlastne aj Európe, keďže Rómovia sú par excellence etnikom trans-národným, transhraničným, a dopad celej akcie zďaleka presahuje len rámec Slovenskej Republiky. Naopak, vďaka notoriete gymnázia a školského umeleckého telesa a vďaka početným kontaktom s Rómami na medzinárodnej úrovni (Balkán, západná Európa) a tiež v dôsledku náležitej medializácii prostredníctvom TV Arte a TV5 International, ktoré celú akciu zdokumentovali a následne vysielali, má táto výnimočná udalosť celoeurópsky význam. Francúzsky veľvyslanec v Bratislave, Mr. Didier Lopinot vysoko pozitívne ohodnotil celú akciu, a tak ako aj jeho predchodcovia, nazval Kesaj Tchave výstavnou skriňou francúzsko-slovenských vzťahov. Navrhol zrealizovať na pôde veľvyslanectva expozíciu o úspechoch študentov gymnázia, v ktorej bude mať priestor prezentácia projektu a jeho výsledkov.

Olympia je skutočným Olympom umeleckého sveta, účinkovanie na jej scéne je výsadou špičkových, medzinárodne uznaných umelcov alebo umeleckých skupín. Z oblasti Východnej Európy je takých len málo, zo Slovenska doposiaľ nikto. Študenti školy ktorí sa svojou dlhoročnou prácou a nasadením dopracovali k tomuto výkonu, podávajú svedectvo nielen o sebe, ale aj o svojej (rómskej) komunite a svojej (slovenskej) vlasti. V štádiu priamych príprav na koncerty, popri umeleckej stránke koncentrovanej na umelecké zručnosti, prebiehal so študentmi hĺbkový diskurz o rómskej kultúre, identite, ich interakcii, o obraze a vnímaní rómstva v očiach verejnosti, ale i v očiach a vnímaní Rómov samotných. Príprava a následná realizácia koncertnej šnúry, ktorá viedla mladých ľudí zo zaostalých osád východného Slovenska až po výslnie poprednej svetovej scény v Paríži, bola živým laboratóriom analýzy a sebareflexie na tému Rómovia, ich kultúrne dedičstvo a súčasnosť, ich miesto v spoločnosti, ich miesto mimo spoločnosti. Vzácnou devízou bol krátky časový horizont (10 dní) a veľké vzdialenosti východzieho a cieľového bodu (spolu 4 200 km). Okrem štátnych príslušníkov jednotlivých krajín (Slovensko, Belgicko, Francúzsko) sa na akcii priamo zúčastňovali, ako jej aktéri, Rómovia zo Slovenska, Rumunska, Francúzska, Maďarska a Španielska (partneri z minulosti, spoluúčastníci v súčasnosti).

Bezprostredná príprava na zájazd ako i jeho uskutočnenie  boli zachytené vo filmovom dokumente produkcie What´s Up Production pre TV Arte a TV5 International. Študenti mali tak možnosť sa oboznámiť so špičkovými odborníkmi v oblasti televízneho spravodajstva a ich prácou priamo pri výkone a realizácii reportáže ktorej boli oni sami objektom a aktérmi. Analýza a sebareflexia prebiehali pod objektívom kamery a výstupy boli zverejnené krátko po ich spracovaní (13. 12. 2014 TV Arte, TV5 International – Slovaquie: les enfants de la fée, Slowakei: Die Kinder der Fee).

Príprava umeleckého programu prebiehala v rámci umeleckých nácvikov stanovených harmonogramom projektu, t.j. 3 x do týždňa, tak aby sa dala skĺbiť aj s prácou na textoch pre cvičebnicu.

Zahraničný umelecký zájazd ( 23.11 – 31.10.2014) mal aj rozmer sociálny, kultúrny, osvetový a vzdelávací. Vyvrcholením bolo účinkovanie v Olympii, ale ako nie menej zaujímavé boli aj sprievodné akcie – stretnutia a diskuzie s balkánskymi rómskymi migrantmi v ilegálnych táboriskách, kde sa priamo na tvári miesta rozoberali interakcie rómskej a majoritnej kultúry a spoločnosti, pohľady na minulosť s prepojením na súčasnosť, rómska nadhraničná vzájomnosť, jazyková, kultúrna, sociálno-spoločenská. Komunikačným jazykom bola rómština, jazyková bariéra medzi Rómami, príslušníkmi rôznych štátov, nebola. Študenti navštívili aj Expozíciu súčastného rómskeho umenia v  Mediatéke Matéo Maximoff v priestoroch FNASAT (Národná federácia asociácií solidárnych v akciach s Rómami) v Paríži. Sprievodné slovo a odborný výklad poskytol jeden z vystavujúcich, francúzsko-španielský Róm, Gabi Jimenez. Celý zájazd je podrobne spracovaný v reportáži TV Arte (DVD) a v priloženej foto-dokumentácii.

Bezprostredne po návrate domov, súbežne so školskými povinnosťami, sa opäť rozbehli nácvikové aktivity, tento krát aj za účasti jednotlivcov z osady Pod mostom z Matejoviec pri Poprade. Táto lokalita je extrémne marginalizovaná, jej obyvatelia trpia všetkými stigmami a následkami devastujúcej chudoby a vylúčenia. V priebehu nastávajúcej sezóny chceme postupne začleniť  jej obyvateľov do aktivít projektu. Za týmto účelom sme zrealizovali 5.12.2014, týždeň po návrate zo zájazdu, prezentáciu aktivít projektu spojenú s kultúrnou osvetou priamo v osade. Aj keď počasie už bolo nevľúdne, našťastie nepršalo, a mohli sme zrealizovať náš zámer aj na voľnom priestranstve, predstaviť kultúrny program priamo pred chatrčami, pred celou osadou.

O týždeň na to sme sa už zúčastňovali skúšok s Českou filharmóniou, aby sme mohli v pondelok 17. novembra, účinkovať v zostave Idy Kelarovej, Čhavorengre, na Dnech studentsví, v pražskom Rudolfíne. Opäť sa jednalo o výnimočnú udalosť, keď bola rómska kultúra prezentovaná na vysokej úrovni, pred širokou odbornou i laickou verejnosťou. Koncert bol vysielaný v priamom prenose Českého rozhlasu.

Nasledovný týždeň bol zasvätený práci na textoch, umelecké nácviky sa prerušili na jeden týždeň, až po návrat lektora z Prahy a z  Paríža, kde bol na pracovnej ceste za účelom dokrútok pre TV Arte a pre Českú televíziu a prípravy ďalších medzinárodných projektov.

25 a 26 novembra vysielala francúzska rozhlasová stanica France Inter reportáž od Hervé  Pauchona, ktorá zaznamenáva manifestáciu na Esplanáde Ľudských Práv pri Eiffelovej veži, ktorú sme zorganizovali aby sme oboznámili širokú verejnosť s problematikou rómskeho školstva všeobecne, a s našim gymnáziom a jeho projektmi obzvlášť. Pri ceste z Paríža bol lektor kultúrnych aktivít, Ivan Akimov, prijatý veľvyslancom Francúzskej Republiky na Slovensku, JE Didierom Lopinotom, s ktorým prebrali ďalšie aspekty spolupráce s veľvyslanectvom a s Francúzskym Inštitútom v Bratislave. Pán veľvyslanec sa živo zaujímal o napredovanie študentov, ich aktivity v rámci európskeho projektu  a o osud gymnázia. Priľúbil že príde navštíviť gymnázium a osobne odovzdá p. Akimovi francúzske štátne vyznamenanie ktoré mu bolo tento rok udelené.

Spolu s Ivanom Akimovom z Paríža prišiel na Slovensko aj Florian Drugonare (Mekleš), mladý rumunský rómsky migrant  (18 r.) z parížskych predmestí, ktorý sa prostredníctvom aktivít školského súboru postupne socializoval, s pomocou študentov čiastočne alfabetizoval a ďalej úspešne pokračuje v naberaní základných vedomostí, nakoľko doposiaľ nikdy nenavštevoval školu. Jeho prítomnosť je vzácnou príležitosťou ako opäť, na základe osobného kontaktu, konkrétneho ľudského príbehu, prebrať so študentmi témy rómskej identity, jazyka, sociálneho prostredia a spoločenského postavenia, medzinárodnej – nadhraničnej vzájomnosti. Postrehy a poznatky vyplývajúce z tohto bezprostredného kontaktu mali študenti možnosť prebrať a analyzovať v práci na textoch ktoré prebiehali podľa stanoveného harmonogramu.

Od 2 do 5 decembra 20014 sa vybraní študenti pracujúci na projekte, zúčastnili medzinárodného spoznávacieho táboru mládeže v rámci projektu V4, For the Tolerant Youngsters, s maďarskými partnermi zo združenia Volt allamigondozottak orszagos egyesulete. Počas prezentácií národných reálií sme mohli našich partnerov bližšie oboznámiť s projektom ktorý práve realizujeme a využili sme kultúrne aktivity na prípravu podujatia ktoré sme pripravovali na piatok 5 decembra v osade Rakúsy za účelom oboznámenia rodičov žiakov a zástupcov miestnej samosprávy s cieľmi a zámermi projektu (viď video dokument a foto).

Na druhý deň, v sobotu 6 decembra, bola naplánovaná akcia pri príležitosti Svätého Mikuláša, účasť na svätej omši v konkatedrále sv. Mikuláša  v Prešove a uvedenie sakrálnej skladby Svätý Mikuláš, v rómskom preklade, Sentos Mikulašis. V súvislosti s nacvičením nového diela, sme na práci s textami prebrali aspekty rómskej duchovnosti, s pohľadom do minulosti a s analýzou súčasnosti. Duchovná sféra je dôležitá, neopomenuteľná    zložka rómskych reálií dneška. Početné novovzniknuté cirkvy a kresťanské hnutia sgrupujú vo svojich radoch čo raz viac a viac Rómov, najmä z exkludovaných spoločenstiev, a ponúkajú svojim členom nové horizonty a pohľady na život. V radoch našich študentov sú adepti rôznych vierovyznaní a duchovných prúdov, ich osobné skúsenosti dávajú diskuzii nevšedný, zaujimavý, osobný rozmer.

Kultúrne nácviky a práce na textoch pokračovali podľa harmonogramu, so zreteľom na poslednú prezentáciu v tomto roku, naplánovanú na 18 decembra v Liptovskom Mikuláši, pre žiakov Základnej školy Aurela Stodolu, ktorú navštevujú výlučne rómske deti. Z nášho pohľadu je dôležité prezentovať projekt pred rôznym publikom, oboznámiť čo najväčší počet poslucháčov s obsahom projektu a s dosiahnutými úspechmi. Podniecovať osobným príkladom podobné iniciatívy aj u ostatných príslušníkov rómskej menšiny, najmä u tých ktorí pochádzajú z marginalizovaného, sociálne a kultúrne silne poznačeného prostredia vlastnému komunít postihnutých dlhodobou spoločenskou exklúziou a neriešiteľnou chudobou. 

 

Jednotlivé prezentácie sú zdokumentované a prístupné v rubrike:

www.kesaj.eu/aktuality/priprava-/prezentacie/