Práva národnostných menšín

 

Ochrana práv osôb patriacich k národnostnej menšine na používanie jazyka menšiny

O ochranu práv národnostných menšín v Slovenskej republike dbá Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý vo svojej právomoci podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín jednak poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a záchranných zborov pri vykonávaní zákona (§7a), a taktiež prejednáva správne delikty spáchané na úseku podpory používania jazykov národnostných menšín (§7b). Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov národnostných menšín sa môže dopustiť orgán verejnej správy (§7b ods. 1 ), právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (§7b ods. 2). Správne delikty sa prejednávajú v rámci správneho konania začatého  buď na návrh účastníka konania alebo na podnet podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.    
 
V prípade porušenia práv osôb patriacich k národnostnej menšine na používanie jazyka menšiny zákon o používaní jazykov národnostných menšín pamätá na nasledovné správne delikty: 
 
Správne delikty podľa §7b ods. 1 zákona o používaní jazykov národnostných menšín 
 
Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1
a) neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny alebo ho o takejto možnosti neinformuje (§ 2 ods. 3),
b) na požiadanie občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, nevydá rovnopis rozhodnutia a rodný list, sobášny list alebo úmrtný list aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 4 a 5),
c) nezabezpečí svoje označenie na budove, v ktorej sídli, aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 6),
d) neposkytne na požiadanie úradný formulár vydaný v rozsahu jeho pôsobnosti aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 7),
e) nezabezpečí na svojom území označenie obce v jazyku menšiny vo svojej pôsobnosti v prípadoch ustanovených v § 4 ods. 1,
f) nezabezpečí uvedenie informácií, nápisov a oznamov vo svojej pôsobnosti podľa § 4 ods. 6 prvej vety, 
g) nezabezpečí na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v jazyku menšiny (§ 4 ods. 8),
h) neposkytne úradu vlády informácie a písomné podklady podľa § 7a ods. 3.
 
Správne delikty podľa §7b ods. 2 zákona o používaní jazykov národnostných menšiny
 
Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4 ods. 6 aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.
 
 
Ochranu právam národnostných menšín v Slovenskej republike poskytujú okrem Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci svojich právomocí  aj verejný ochranca práv,Slovenské národné stredisko pre ľudské právavšeobecné súdy Slovenskej republiky aÚstavný súd Slovenskej republiky