Projekt Rómska identita

Zhrnutie projektu

Výrazné osobnosti slovenskej a medzinárodnej rómskej kultúry svojou výpoveďou priblížia mladým divákom, formou umeleckých besied, cez ich osobné príbehy, pojem rómskej identity v slovenskom a nadnárodnom kontexte

 

Výstupy projektu

Oboznámenie cieľovej skupiny s výraznými rómskymi osobnosťami, zakladateľmi slovenského a medzinárodného rómskeho hnutia, ktoré, výpoveďou svojich osobných príbehov, priblížia divákom významné medzníky kultúrneho a politického života rómskeho národa v 20 storočí.

 

Charakteristiky projektu

Umelecké besedy s účasťou troch významných rómskych osobností, každá z nich priblíži divákom svoju oblasť pôsobenia. Východiskovým bodom bude prvý a druhý Celosvetový kongres Rómov.

Petro Jovanovič – syn Žarka Jovanoviča, autora rómskej hymny, porozpráva o Prvom celosvetovom kongrese Rómov v Londýne, ktorého sa so svojim otcom v r. 1972 zúčastnil a uviedol na ňom po prvý krát rómsku hymnu Dželem dželem. Ďalej priblíži životnú púť svojho otca, rómskeho hudobníka, ktorý sa výrazne angažoval v medzinárodnom rómskom hnutí. So svojou hudobnou skupinou zahrá rómsku hymnu v pôvodnom podaní, ako i ďalšie skladby Žarka Jovanoviča. Petro Jovanovič bude prezentovať rómsku hudobnú kultúru, ako bytostnú súčasť rómskej identity a jej prienik do občianskeho a politického života.

Anna Koptová – porozpráva o svojej účasti na Druhom celosvetovom kongrese Rómov v Ženeve, ako táto skutočnosť ovplyvnila jej život, tým že bola po svojom návrate domov politicky persekvovaná štátnou mocou bývalého Československa, a o svojej angažovanosti v prospech Rómov po novembri 1989. Anna Koptová bude prezentovať rómsku politickú a občiansku angažovanosť a prieniky do pedagogiky a vzdelávania.

Nouka Maximoff – dcéra rómskeho spisovateľa Matéa Maximova nám priblíži dielo a životnú púť svojho otca, významného rómskeho spisovateľa, zakladajúceho člena Prvého a Druhého rómskeho kongresu, významného medzinárodného rómskeho aktivistu. Nouka Maximoff bude prezentovať rómsku literatúru a slovesnosť.

Tri životné príbehy, pútavým a mladým divákom prístupným spôsobom, otvoria kapitoly nie tak dávnych, rómskych dejín minulého storočia. Tieto tri osobnosti, sa priamo, alebo prostredníctvom svojich blízkych, podieľali na formovaní povedomia rómskej identity a národnosti v druhej polovici dvadsiateho storočia. Ich svedectvo je cenné a jedinečné, je nevyhnutné ho odovzdať ho mladej generácii.

 

Časový harmonogram projektu

prípravná fáza : september 2020 - príprava jednotlivých verejných výstupov s miestnymi partnermi a zaistenie cestovných a ubytovacích náležitostí účinkujúcich

realizácia projektu : 1 - 10 október 2020 - 4 verejné besedy v osade Rakúsy, v Kežmarku, v Košiciach

 

Cieľové skupiny

rómska mládež z osady Rakúsy

mládež z rómskych lokalít okolia Kežmarku

žiaci ZŠ Galaktická v Košiciach

študenti Súkromného hudobného a dramatického Konzervatória v Košiciach

 

Propagácia projektu

Projekt bude propagovaný v domácich a zahraničných printových a internetových médiách

 

 

Odstúpenie

 

Občianske združenie Kežmarský hlas

Hradné námestie 87/9

Kežmarok 06 001

IČO : 37876384

Mgr. Helena Akimová, štatutárna zástupkyňa

 

žiadosť č. 20-130-01830 (Výzva č. 4/2020, program 1.3, forma: dotácia)

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Cukrova 14

811 08 Bratislava-Staré Mesto

 

v Kežmarku, 5 augusta 2020

 

Vec : Oznámenie o odstúpení od projektu

 

Týmto Vám oznamujeme, že odstupujeme od realizácie projektu Rómska identita v slovenskom a transnacionálnom kontexte“ zaregistrovanom pod č. 20-130-01830. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom, 

ktorá nám neumožňuje pozvať na Slovensku partnerov zo zahraničia, účasť ktorých je nosnou ideou projektu.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a ochotu podporiť náš projekt. Veríme, že sa situácia bude vyvíjať priaznivo a že v budúcnosti 

budeme môcť tento projekt uskutočniť.

 

S pozdravom

 

Mgr. Helena Akimová

štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Kežmarský hlas