Projekt Inštruktori

 

Nácvikové priestory a nácviky

 

Charakteristika žiadateľa

Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov žiadateľa

Umelecké teleso Kesaj Tchave, ktoré sa uchádza o štátnu dotáciu, pôsobí už 20 rokov v oblasti kultúrnej osvety a voľnočasových aktivít s mládežou z rómskych osád. Za ten čas absolvovalo vyše osemsto koncertov doma i v zahraničí, takmer stovku zahraničných zájazdov, účinkovalo na špičkových medzinárodných podujatiach. Súbor vystupoval v Olympii, na scéne parížskeho Zénithu, maďarského Szigetu, pražského Khamora, nemeckého Rudolstadtu, atď. Francúzsko-nemecký televízny kanál Arte zrealizoval viacero obsiahlych reportáži ktoré oslovili širokú medzinárodnú verejnosť. O aktivitách súboru sú publikované knižné publikácie prístupné v komerčnej sieti európskych kníhkupectiev. Umelecký vedúci súboru a predseda občianskeho združenia bol za aktivity vyvíjané smerom ku rómskym komunitám vyznamenaný vysokým štátnym vyznamenaním Francúzskej republiky. Súbor rozvíja svoju osvetovú činnosť aj v zahraničí, a na báze slovenskej rómskej kultúry inicioval založenie obdobných umeleckých telies mimo Slovenska. Tiež sa podieľa na hosťovaní zahraničných umeleckých telies na Slovensku, ako napr. umelecký zájazd mládežníckeho francúzskeho divadelného súboru Tamérantong, ktorý sa predstavil u nás v r. 2018, divadelnou hrou Cigánka Lorda Stanleyho, naštudovanou francúzskymi mladými hercami v slovenskom jazyku

 

Popis projektu

Výstupy projektu

 

Výstupom projektu budú pravidelné, celoročné voľnočasové aktivity s cieľovou skupinou v oblasti scénického umenia, prameniace z rómskej kultúry. A výstupom týchto aktivít bude, tak ako doposiaľ, formovanie zrelých, vyspelých a skúsených mladých ľudí, zbehlých po stránke umeleckej ale aj občiansky uvedomelých jedincoch, vysporiadaných so svojou etnickou príslušnosťou, ktorí si svoje miesto v slovenskej spoločnosti vybudovali vlastným pričinením a angažovaním sa v prospech vecí verejných.

 

Zámerom projektu je finančné krytie nákladov na prenájom nácvikových priestorov súboru a honoráre pre inštruktorov tanca, hudby a spevu.

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na voľnočasové aktivity umeleckého charakteru pre deti a mládež z rómskych osád okolia Kežmarku a tým zabezpečiť kontinuitu existencie uznávaného umeleckého telesa v oblasti rómskej kultúry.

 

Charakteristika projektu

 

Výstupom projektu budú pravidelné, celoročné aktivity s cieľovou skupinou v oblasti scénického umenia, prameniaceho z rómskej kultúry. A výstupom týchto aktivít bude, tak ako doposiaľ, formovanie zrelých, vyspelých a skúsených mladých ľudí, zbehlých po stránke umeleckej ale aj občiansky uvedomelých jedincoch, vysporiadaných so svojou etnickou príslušnosťou, občiansky uvedomelých a verejne angažovaných jedincoch.

 

 

Popri prvotnom, umeleckom zámere – výuke a nácviku náročného hudobno tanečného programu, je kladený dôraz na výchovnú stránku aktivít. Súbor má už dvadsaťročnú tradíciu, dosiahol značné úspechy na domácej i medzinárodnej pôde, má pozitívne renomé v širokej verejnosti, i v rómskych komunitách. Vedenie súboru kladie na svojich členov vysoké nároky, v nasadení na nácvikoch a počas vystúpení, vyžaduje dodržiavanie prísneho morálneho kódexu, súc si vedomí zodpovednosti za svoje správanie ako reprezentantov svojho etnika a svojej krajiny. Disciplína a vysoké nasadenie sú hnacím motorom súboru, sú základom v uplatňovaní umeleckých postupov a v dodržiavaní princípov spolunažívania počas nácvikov, a najmä počas účinkovania doma a na výjazdoch do zahraničia. Rómska identita je základom súboru, je odrazovým mostíkom ku všetkým nadstavbám umeleckej konštrukcie.

 

Výstupom projektu budú pravideľné, celoročné aktivity s cieľovou skupinou v oblasti scénického umenia, prameniaceho z rómskej kultúry. Popri prvotnom, umeleckom zámere – výuke a nácviku náročného hudobno tanečného programu, prezentovaného na verejnosti, je kladený dôraz na výchovnú stránku spoločných aktivít. Umelecké teleso má už dlhodobú, dlhoročnú tradíciu, dosiahlo značné úspechy na domácej aj medzinárodnej pôde, má silné, pozitívne renomé v širokej verejnosti, ako i v rómskych komunitách. O účasť v súbore je veľký záujem. Z tohto titulu môže vedenie súboru klásť na svojich členov vysoké nároky, v nasadení na nácvikoch a počas vystúpení, ale aj vyžadovať dodržiavanie určitého morálneho kódexu, súc si vedomí zodpovednosti za svoje správanie ako reprezentantov svojho etnika a svojej krajiny v očiach verejnosti, rómskej i nerómskej. Disciplína a vysoké nasadenie sú hnacím motorom súboru, sú základom v uplatňovaní umeleckých postupov a v dodržiavaní základných princípov spolunažívania počas nácvikov, a najmä počas účinkovania doma a na výjazdoch do zahraničia. Rómska identita je základom identity súboru, je odrazovým mostíkom ku všetkým nadstavbám umeleckej konštrukcie. A vonkoncom nie je v protiklade s vysokými nárokmi na disciplínu a poriadok.

Prvotným zámerom projektu je zabezpečenie základných materiálnych podmienok pre realizovanie aktivít súboru, t.j. finančné krytie nákladov na prenájom nácvikových priestorov. Od samých počiatkov súboru, sa nácviky uskutočňovali v súkromných priestoroch vedenia súboru (v rodičovskom dome zakladateľky súboru, Heleny Akimovej). Následkom vonkajších okolností to už viac nie je možné a súbor je nútený si prenajímať priestory u súkromnej osoby. Źiadosť o poskytnutie priestorov zo strany Mestského úradu nám nebola odobrená, nakoľko nie sú k dispozícii adekvátne priestory. Priestory ktoré aktuálne prenajímame spĺňajú naše požiadavky na vykonávanie nácvikových aktivít a na uskladnenie krojov a hudobných nástrojov, ale sú pre nás finančne náročné (zo strany rodičov členov súboru nie je možná žiadna finančná participácia, nakoľko sú všetci v stave hmotnej núdze, čo je aj dôvod prečo robíme s ich deťmi). Preto žiadame o dotáciu na pokrytie nákladov na prenájom nácvikových priestorov. Ročné náklady na prenájom sú 4 800 eu. Náklady na energie (voda, kúrenie, elektrika) si budeme hradiť sami.

Druhotným zámerom projektu je zabezpečenie odborného výcviku kvalitnými inštruktormi, z radov skúsených rómskych umelcov. Disponujeme viacerými našimi odchovancami, ktorí sú odborne spôsobilí na funkciu starších tanečných, hudobných a vokálnych inštruktorov. Odbornosť si získali vyše desať ročným pôsobením v našom súbore, s nespočetným množstvom zahraničných produkcií a konfrontáciou s medzinárodnou špičkovou konkurenciou v našej umeleckej oblasti. Títo mladí ľudia sú už dospelí, majú svoje rodinné povinosti a záväzky, preto chceme vytvoriť pre nich aspoň minimálne materiálne podmienky, aby sme si ich dokázali udržať ďalej pri nás, aby mohli ďalej odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti mladším generáciám. Cez projekt chceme vytvoriť tri posty starších inštruktorov pre oblasť tanca, hudby a spevu, s čiastočnym pracovným úväzkom, v obsahu troch nácvikových odpoludní do týždňa : 3 x 2 hodiny týždenne.

Popri prvotnom, umeleckom zámere – výuke a nácviku náročného hudobno tanečného programu, prezentovaného na verejnosti, je kladený dôraz na výchovnú stránku aktivít. Súbor má už dvadsaťročnú tradíciu, dosiahol značné úspechy na domácej i medzinárodnej pôde, má pozitívne renomé v širokej verejnosti, i v rómskych komunitách. O účasť v súbore je veľký záujem. Z tohto titulu vedenie súboru môže klásť na svojich členov vysoké nároky, vyžaduje dodržiavanie prísneho morálneho kódexu, všetci si musia byť vedomí zodpovednosti za svoje správanie ako reprezentantov svojho etnika a svojej krajiny. Disciplína a vysoké nasadenie sú hnacím motorom súboru, sú základom v uplatňovaní umeleckých postupov a v dodržiavaní princípov spolunažívania počas nácvikov, a najmä počas účinkovania doma a na výjazdoch do zahraničia. Rómska identita je základom súboru, je odrazovým mostíkom ku všetkým nadstavbám umeleckej konštrukcie.

 

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít

Nájomné nácvikových priestorov : január – december 2020

Umelecké nácviky 3 x do týždňa : február – júl 2020, september - december 2020

 

 

Cieľové skupiny (popíšte cieľové skupiny projektu a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt dopad)

Deti a dospievajúca mládež z rómskych lokalít z okolia Kežmarku. V celkovom počte cca 60 jedincov

 

Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať

Projekt bude propagovaný v zahraničných a domácich médiách a na internetových stránkach nášho združenia a na stránkach našich partnerov.

Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich

Garantom projektu je Ivan Akimov

 

Aktualizovaný rozpočet

 

Zobrazenie aktualizovaného rozpočtu (20-120-01388)

 

Rozpočet projektu

Rozpočtová položka Špecifikácia Rozpočet Žiadané Žiadané v %

Personálne náklady inštruktor tanca 1 800,00 € 1 800,00 € 36,000 %

Personálne náklady inštruktor spevu 1 600,00 € 1 600,00 € 32,000 %

Personálne náklady inštruktor hudby 1 600,00 € 1 600,00 € 32,000 %

Personálne náklady vedúci projektu 295,00 € 0,00 € 0,000 %

Spolu: 5 295,00 € 5 000,00 € 94,429 %

 

Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosy Výnosy

0,00 €

Spolu: 0,00 €

 

Spolufinancovanie

Spolufinancovanie Zdroje Zdroje v %

Verejné zdroje SR 0,00 € 0,000 %

Vlastné zdroje 295,00 € 5,571 %

Spolu: 295,00 € 5,571 %

Žiadaná podpora celkom = pridelená podpora

5 000,00 €

 

Termín ukončenia realizácie projektu: 31.12.2020

Výstupy projektu

Nácviky a verejné vystúpenia súboru

Začiatok a koniec podujatia: celoročné aktivity

Aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: hudobné, tanečné, spevácke nácviky

Minimálny počet verejných vystúpení súboru do 31. marca 2021: 4