Projekt

Názov projektu

Dielne života

Národnostná menšina

rómska

Cieľ projektu

(definuje sa hlavný cieľ alebo čiastkové ciele projektu, čo sa má projektom dosiahnuť)

Projekt má za cieľ vytvoriť platformu pre stretávanie a             spoluprácu umeleckých kolektívov ktoré sa venujú                        rómskej kultúre. Formou spoločných sústredení                         podporiť odborný, ale aj osobný rozvoj zúčastnených,               motivovať ich ku ďalšej práci v umeleckej oblasti, ale                             aj v spoločenskej angažovanosti smerom ku svojej                       komunite i k majorite. Popri práci nad umeleckými               

zručnosťami bude kladený dôraz aj na prehlbovanie                 vedomostí v oblasti svojho jazyka, identity, chápania                      kultúry ako jedného z fundamentálnych prvkov úspešnej          integrácie a spolunažívania.

Stručný popis projektu

(uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, ktorý sa má projektom vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu projektu, formy a metódy riešenia)

V súčasnej dobe neexistuje takmer žiadne prepojenie                       medzi umeleckými kolektívmi zameranými na rómsku                     kultúru. Absencia vzájomnej komunikácie je brzdiacim             elementom nielen v odbornom raste jednotlivých telies                          ale v konečnom dôsledku aj v integrácii mladej rómskej             generácie. Stigmy sociálneho odlúčenia ktoré produkujú             uzavretie sa do seba samého, prípadne do úzkeho kruhu                        svojej priamej komunity, sú badateľné aj v ne-komunikácii                  na úrovni umeleckých kolektívov. Projekt Dielne života                        má za úlohu vytvoriť podmienky aby sa jednotlivci,                             ale i skupiny mohli stretávať, spoznávať sa a napredovať.

Cieľová skupina

(uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktoré bude projekt realizovaný a odôvodní sa, prečo bude projekt realizovaný

práve pre uvedenú skupinu osôb)

3 umelecké kolektívy zamerané na oblasť rómskej kultúry,                       t.j. 3 x 20 osôb

Kolektívy sú vybrané na základe ich odbornej spôsobilosti                       a dlhodobého angažovania sa v rómskej kultúrnej osvete.

Výber zohľadní aj geografickú lokalizáciu zúčastnených                           a sociálny pôvod, tak aby došlo k stretu mladých ľudí z                   mestského prostredia s mládežou z osád a z rôznych 

regiónov Slovenska.

Miesto realizácie/lokalita projektu

Kežmarok, Očová, Sačurov

Termín realizácie projektu

13.3.2017 - 30.6.2017

Pôsobnosť projektu

celoslovenský

Udržateľnosť projektu

(stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení financovania projektu z dotácie úradu vlády,  prípadne aké ďalšie aktivity budú nadväzovať na projekt, ako budú využité výstupy z projektu v ďalších rokoch)

Nosnou myšlienkou projektu je jeho vízia do budúcnosti.               Naštartovať konštruktívne pracovné a osobné vzťahy na úrovni jednotlivcov ako i kolektívov. Môže to byť formou kontinuity rozbehnutého projektu, čo je podmienené hľadaním ďalších           finančných zdrojov formou spoločnej projektovej stratégie,                  ale aj jednoduchou spoluprácou na konkrétnych spoločných        akciách, hosťovaním sólistov a inštruktorov v jednotlivých                 telesiach, spoluúčinkovanie na významných fórach.

Vzájomné prepojenie jednotlivých umeleckých skupín,           obohacovanie regionálnych kultúr medzi mladými Rómami            vyprodukuje novú umeleckú kvalitu  rómskeho folklóru a             kultúry, atraktívnu pre verejné publikum minorít aj majority.           Projektom tak rozvinieme kultúrny  potenciál  všetkých            účastníkov projektu jednotlivo aj súhrnne. Silnejšie                    regionálne kolektívy a silnejšia národná rómska folklórna            skupina bude mať viac príležitostí sa verejne prezentovať                         a zvýšiť svoju trvalú udržateľnosť.

Odborný garant projektu

(meno, priezvisko, titul):

Ivan Akimov

Celkové rozpočtové náklady

v eurách: 8 000