Aven savore

Sociálna genetika

 

Aven savore znamená po rómsky „Poďme spolu“. Je to názov neformálneho pedagogického projektu ktorý realizujeme v spolupráci s francúzskym združením Intermedes Robinson.

https://assoc.intermedes.free.fr/

https://www.kesaj.eu/projekt/kesaj/priatelia-a-partneri/intermedes-robinson/

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/nase-uspechy/aven-savore/

 

Intermedes Robinson pôsobia v oblasti sociálnej pedagogiky, sú prítomní v teréne, a v osobe prezidenta združenia, Laurenta Otta, medzinárodne uznávaného odborníka v sociálnej pedagogike, je združenie mimoriadne aktívne aj na vedeckej úrovni,  množstvom článkov, analýz, odborných konferencií, sa zaraďuje medzi popredné pracoviská svojho druhu v Európe. Cieľovou skupinou združenia sú exkludované populácie francúzskej metropoly, migranti z Afriky, balkánski rómski migranti a obyvatelia prekérnych predmestí. Združenie sa zameriava najmä na prácu s deťmi a s mládežou, ale poskytuje aj priestor pre dospelých, pre rodičov, či už pre základné existenčné činnosti, akými sú stravovanie a hygiena, alebo poradenstvo a doprovod v administratívnych postupoch.

Súbor rómskych piesní a tancov Kesaj Tchave sa vo svojich zahraničných aktivitách venuje aj rómskym migrantom z Balkánu, prechodne, alebo aj trvalo usadených na francúzskom území. Spôsob akým slovenský súbor oslovuje a zapája exkludované skupiny Rómov zaujal združenie Intermedes Robinson, ktoré videlo v tejto metodike terénu mnohé inšpiratívne podnety, zhodné s princípmi sociálnej pedagogiky ktoré  Intermedes Robinson  uplatňujú v svojej praxi.

Na základe týchto vzájomností vznikla spolupráca v teréne. Po prvých neformálnych stretnutiach koncom r. 2014, keď Kesaj Tchave účinkovali v parížskej Olympii, a pri tom aj intervenovali v ilegálnom rómskom táborisku v Champlan pod Parížom, sa postupne vyvinula úzka spolupráca, ktorá vyústila začiatkom r. 2016 do projektu „Aven savore“. Do štruktúry Intermedes Robinson nastúpili v rámci francúzskej civilnej služby štyria členovia Kesaj Tchave, aby pôsobili ako inštruktori tanca a spevu, inými slovami ako monitori kultúrno-vzdelávacieho socializačného procesu ktorý Kesaj Tchave uplatňuje v svojej praxi. Obklopení 15 členným tímom zloženým z vysokoškolských stážistov sociálnych odvetví, praxujúcich v združení a so stálymi zamestnancami, sociálnymi pracovníkmi, sa mladí Slováci plne zapojili do aktivít združenia, odovzdávali svoje skúsenosti v oblasti rómskej kultúry a umeleckej praxe, a zároveň si osvojovali postupy a praktiky uplatňované študentmi francúzskych univerzít. Pravidelne, takmer každý mesiac, prichádzala väčšia či menšia úderka Kesaj Tchave na krátke stáže do Francúzska, aby stmelila a posilnila rozbiehajúci sa projekt.

Po šiestich mesiacoch, projekt vyvrcholil 18 novembra 2016 úspešným predstavením v Kultúrnom Dome Savigny sur Orge. Umelecké produkcie a aktivity nie sú finalitou samou o sebe. Sú prostriedkom ako nadviazať a najmä udržať kontakt s exkludovanými skupinami a zapájať ich v dlhšom časovom horizonte do procesu socializácie a vzdelávania. Tento procesus prechádza cez základne pojmy vzájomného spolunažívania, osvojovanie si elementárnych postupov v medziľudských vzťahoch, až po vyššiu úroveň pracovného nasadenia, akú vyžaduje cieľavedomá práca na spoločnom projekte – umeleckej produkcii, ktorá bude prezentovaná pred širokou verejnosťou, v reálnych podmienkach praxe umeleckej profesionálnej činnosti. Za prácou nad umeleckými zručnosťami, návykmi pohybu na scéne, správania sa pred publikom, sebadisciplínou, atď, je jednoznačný úmysel pôsobenia na formovanie mladých osobností a charakterov, na tvorbu zdravého sebavedomia, na riešenie otázok identity, etnicity a začlenenie sa do majoritnej spoločnosti.

Kesaj Tchave v tomto smere pôsobí od svojho vzniku. V podtatranskom regióne, v rómskych osadách a v kontakte s rómskymi migrantmi z Balkánu, zdržiavajúcimi sa na francúzskom území. Spolupráca s Intermedes Robinson, otvorila priestor pre rôzne iné publiká, ktoré zodpovedajú pestrej rôznorodosti súčasnej francúzskej populácie. Súčasťou projektu Aven savore sa takto stali aj mladí ľudia a deti z francúzskych predmestí, tj, väčšinou pochádzajúcich z moslimského prostredia, ďalej deti afrických migrantov, čerstvo sa pokúšajúcich etablovať v Európe, a samozrejme, aj rómske deti z mnohopočetných prekérnych táborov a táborísk, ktoré už sú súčasťou západoeurópskej krajiny. Všetky tieto populácie majú ako spoločné črty exkludovanosť, prekérnosť, trvalú chudobu a absenciu dlhodobého životného projektu, keďže ich existencia je väčšinou udávaná neustálym pohybom, sťahovaním sa z miesta na miesto, z dôvodu prenasledovania políciou, nakoľko ich administratívna situácia nie je trvalo riešená.

V tomto prostredí, z horeuvedených dôvodov, je pochopiteľne nesmierne obtiažné  udržať trvácnejší kontakt a vzťah, keďže táto populácia je v ustavičnom, nepredvídateľnom fyzickom pohybe. Mimo tejto skutočnosti, sa javí ako ďalšia prekážka komunikácia a nadväzovanie dlhodobejších kontaktov, keďže hodnotové rebríčky a priority týchto populácií sú diametrálne odlišné od majority. Opäť, z hore uvedených dôvodov. 

Tragické udalosti, na fonde medzinárodneho terorizmu, ktorých dejiskom boli v nedávnom čase práve francúzske predmestia, a aktérmi mladí obyvatelia týchto lokalít, poukazujú na absenciu hodnôt a opôr, na  rezignáciu a v konečnom dôsledku na absolútnu neodolnosť voči vonkajším vplyvom u tejto populácii. Povedané jednoduchými slovami, sú to ľudia „vyhasnutí“, bez iskry, bez viery v budúcnosť, apatickí voči prítomnosti. V takom rozpoložení sú ideálnym sústom pre extrémizmus akéhokoľvek pôvodu a provinencie.

Dynamika, ktorú v sebe skrz svoju kultúru nosia slovenskí Rómovia, sa javí v tomto prostredí ako prostriedok, vzácny artikel, hodnota, ktorú postrádajú spomínané populácie. Životaschopnosť, overená stáročiami, sa pretavuje do jednoduchého, praktického chápania každodennej reality, v ktorej apatia nemá miesto. Treba bojovať. Za každodenné prežitie, za nájdenie spôsobu obživy, za postavenie chatrče ktorú ráno zrovnal so zemou buldozér.

Nechceme sa uchyľovať a utápať v nezmyselnom romantizujúcom rojčení. Aj keby sme chceli, nemôžeme... sme v dennodennom kontakte s realitou rómskeho života osád a slumsov. Tu nie je miesto pre žiadnu romantiku ani naivitu. Len konštatujeme že kultúrno-identitárny náboj slovenských Rómov, ktorý pramení z ich spôsobu života v autarcii, produkuje aj nevšednú dynamiku prežitia, stvárnenú, mimo iného, aj v ich kultúrnej výpovedi a prístupu ku každodennému životu. Dynamika, energia, životaschopnosť, ktorá je vyjadrená v umeleckom prejave slovenských rómskych detí z podtatranských osád, je natoľko silná a pôsobivá, že dokáže osloviť aj spomínané populácie, ktoré takúto dynamiku a energiu už dávno postrádajú. Aktivity ktoré Kesaj Tchave už vyše 15 rokov rozvíja na medzinárodnej úrovni, a úspech projektu Aven Savore sú toho dôkazom.

Aktivity, intervencie a predstavenia Kesaj Tchave v rámci Aven savore 2016

Chilly – Akana me, ilegálne táborisko, 16 január

Ballainvilliers – Akana me, ilegálne táborisko, 18 január

Longjumeau – Intrervencia s Intermedes, predmestie, 18 február

Champlan –Akana me, ilegálne táborisko, 19 február

Gironville – Rezidencia Intermedes Robinson, Zámok Buno, 20 – 21 február

Ballainvilliers – Akana me, ilegálne táborisko, 9 marec

Igny – Aven savore, Kultúrny dom v Igny, 7 máj

Savigny sur Orge – Aven savore, Kultúrny dom, 8 máj

Chilly – Predstavenie na večierku Intermedes, Kultúrny dom, 4 jún

Chilly – Veľká zhrávka v mestskom parku 5 jún

Angers – priateľský futbalový zápas  Francúzsko – Slovensko, 30 jún

Angers – Konferencia Sociálna Pedagogika, Katolícka Univerzita, 30 jún

Murs  Érigné – Vernisáž JM Delage, 1 júl

Murs Érigné – Festival reggae, 1 júl

Rezidencia v Buno 13 – 18 júl

Savigny sur Orge – Festival Sociálnej pedagogiky, 18 november

2017

Zámok Buno – Rezidencia s Aven Savore, 4 – 11 júl 2017

Buno – skúšky na Zámku, 4. 7. 2017

Buno – skúšky na Zámku, 5. 7. 2017

Chilly-Mazarin – skúška s Philippe a Yul s TMT, 6. 7. 2017

Evry – vystúpenie v tábore rumunských a bulharských rómov, 7. 7. 2017

Epinay sur Orge – vystúpenie pre migrantov vo F1, 8. 7. 2017

Epinay sur Orge – vystúpenie v táborisku Epinay, 8. 7. 2017

Grenoble – vystúpenia Aven savore so Štefanom a Tomášom, rezidencia od 22 do 29.8.2017

Zámok Buno - skúšky na Zámku a v Chilly, 15 - 17 november 2017

Saint Denis - vystúpenie v Cirkuse Raj´Ganawak, 18 november 2017

Paríž - účinkovanie v programe v Múzeu Immigrácie, Porte Dorée, 2 máj 2018

 

  

 

Aven savore február 2016

Aven savore máj Buno

Aven savore máj scéna

Aven savore máj Buno scéna Carret

Aven savore TraverCé Musicales

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Aven savore Savigny november

Aven savore november Savigny Intermedes solo