Aven savore

Sociálna genetika

 

Aven savore znamená po rómsky „Poďme spolu“. Je to názov neformálneho pedagogického projektu ktorý realizujeme v spolupráci s francúzskym združením Intermedes Robinson.

https://assoc.intermedes.free.fr/

https://www.kesaj.eu/projekt/kesaj/priatelia-a-partneri/intermedes-robinson/

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/nase-uspechy/aven-savore/

 

Intermedes Robinson pôsobia v oblasti sociálnej pedagogiky, sú prítomní v teréne, a v osobe prezidenta združenia, Laurenta Otta, medzinárodne uznávaného odborníka v sociálnej pedagogike, je združenie mimoriadne aktívne aj na vedeckej úrovni,  množstvom článkov, analýz, odborných konferencií, sa zaraďuje medzi popredné pracoviská svojho druhu v Európe. Cieľovou skupinou združenia sú exkludované populácie francúzskej metropoly, migranti z Afriky, balkánski rómski migranti a obyvatelia prekérnych predmestí. Združenie sa zameriava najmä na prácu s deťmi a s mládežou, ale poskytuje aj priestor pre dospelých, pre rodičov, či už pre základné existenčné činnosti, akými sú stravovanie a hygiena, alebo poradenstvo a doprovod v administratívnych postupoch.

Súbor rómskych piesní a tancov Kesaj Tchave sa vo svojich zahraničných aktivitách venuje aj rómskym migrantom z Balkánu, prechodne, alebo aj trvalo usadených na francúzskom území. Spôsob akým slovenský súbor oslovuje a zapája exkludované skupiny Rómov zaujal združenie Intermedes Robinson, ktoré videlo v tejto metodike terénu mnohé inšpiratívne podnety, zhodné s princípmi sociálnej pedagogiky ktoré  Intermedes Robinson  uplatňujú v svojej praxi.

Na základe týchto vzájomností vznikla spolupráca v teréne. Po prvých neformálnych stretnutiach koncom r. 2014, keď Kesaj Tchave účinkovali v parížskej Olympii, a pri tom aj intervenovali v ilegálnom rómskom táborisku v Champlan pod Parížom, sa postupne vyvinula úzka spolupráca, ktorá vyústila začiatkom r. 2016 do projektu „Aven savore“. Do štruktúry Intermedes Robinson nastúpili v rámci francúzskej civilnej služby štyria členovia Kesaj Tchave, aby pôsobili ako inštruktori tanca a spevu, inými slovami ako monitori kultúrno-vzdelávacieho socializačného procesu ktorý Kesaj Tchave uplatňuje v svojej praxi. Obklopení 15 členným tímom zloženým z vysokoškolských stážistov sociálnych odvetví, praxujúcich v združení a so stálymi zamestnancami, sociálnymi pracovníkmi, sa mladí Slováci plne zapojili do aktivít združenia, odovzdávali svoje skúsenosti v oblasti rómskej kultúry a umeleckej praxe, a zároveň si osvojovali postupy a praktiky uplatňované študentmi francúzskych univerzít. Pravidelne, takmer každý mesiac, prichádzala väčšia či menšia úderka Kesaj Tchave na krátke stáže do Francúzska, aby stmelila a posilnila rozbiehajúci sa projekt.

Po šiestich mesiacoch, projekt vyvrcholil 18 novembra 2016 úspešným predstavením v Kultúrnom Dome Savigny sur Orge. Umelecké produkcie a aktivity nie sú finalitou samou o sebe. Sú prostriedkom ako nadviazať a najmä udržať kontakt s exkludovanými skupinami a zapájať ich v dlhšom časovom horizonte do procesu socializácie a vzdelávania. Tento procesus prechádza cez základne pojmy vzájomného spolunažívania, osvojovanie si elementárnych postupov v medziľudských vzťahoch, až po vyššiu úroveň pracovného nasadenia, akú vyžaduje cieľavedomá práca na spoločnom projekte – umeleckej produkcii, ktorá bude prezentovaná pred širokou verejnosťou, v reálnych podmienkach praxe umeleckej profesionálnej činnosti. Za prácou nad umeleckými zručnosťami, návykmi pohybu na scéne, správania sa pred publikom, sebadisciplínou, atď, je jednoznačný úmysel pôsobenia na formovanie mladých osobností a charakterov, na tvorbu zdravého sebavedomia, na riešenie otázok identity, etnicity a začlenenie sa do majoritnej spoločnosti.

Kesaj Tchave v tomto smere pôsobí od svojho vzniku. V podtatranskom regióne, v rómskych osadách a v kontakte s rómskymi migrantmi z Balkánu, zdržiavajúcimi sa na francúzskom území. Spolupráca s Intermedes Robinson, otvorila priestor pre rôzne iné publiká, ktoré zodpovedajú pestrej rôznorodosti súčasnej francúzskej populácie. Súčasťou projektu Aven savore sa takto stali aj mladí ľudia a deti z francúzskych predmestí, tj, väčšinou pochádzajúcich z moslimského prostredia, ďalej deti afrických migrantov, čerstvo sa pokúšajúcich etablovať v Európe, a samozrejme, aj rómske deti z mnohopočetných prekérnych táborov a táborísk, ktoré už sú súčasťou západoeurópskej krajiny. Všetky tieto populácie majú ako spoločné črty exkludovanosť, prekérnosť, trvalú chudobu a absenciu dlhodobého životného projektu, keďže ich existencia je väčšinou udávaná neustálym pohybom, sťahovaním sa z miesta na miesto, z dôvodu prenasledovania políciou, nakoľko ich administratívna situácia nie je trvalo riešená.

V tomto prostredí, z horeuvedených dôvodov, je pochopiteľne nesmierne obtiažné  udržať trvácnejší kontakt a vzťah, keďže táto populácia je v ustavičnom, nepredvídateľnom fyzickom pohybe. Mimo tejto skutočnosti, sa javí ako ďalšia prekážka komunikácia a nadväzovanie dlhodobejších kontaktov, keďže hodnotové rebríčky a priority týchto populácií sú diametrálne odlišné od majority. Opäť, z hore uvedených dôvodov. 

Tragické udalosti, na fonde medzinárodneho terorizmu, ktorých dejiskom boli v nedávnom čase práve francúzske predmestia, a aktérmi mladí obyvatelia týchto lokalít, poukazujú na absenciu hodnôt a opôr, na  rezignáciu a v konečnom dôsledku na absolútnu neodolnosť voči vonkajším vplyvom u tejto populácii. Povedané jednoduchými slovami, sú to ľudia „vyhasnutí“, bez iskry, bez viery v budúcnosť, apatickí voči prítomnosti. V takom rozpoložení sú ideálnym sústom pre extrémizmus akéhokoľvek pôvodu a provinencie.

Dynamika, ktorú v sebe skrz svoju kultúru nosia slovenskí Rómovia, sa javí v tomto prostredí ako prostriedok, vzácny artikel, hodnota, ktorú postrádajú spomínané populácie. Životaschopnosť, overená stáročiami, sa pretavuje do jednoduchého, praktického chápania každodennej reality, v ktorej apatia nemá miesto. Treba bojovať. Za každodenné prežitie, za nájdenie spôsobu obživy, za postavenie chatrče ktorú ráno zrovnal so zemou buldozér.

Nechceme sa uchyľovať a utápať v nezmyselnom romantizujúcom rojčení. Aj keby sme chceli, nemôžeme... sme v dennodennom kontakte s realitou rómskeho života osád a slumsov. Tu nie je miesto pre žiadnu romantiku ani naivitu. Len konštatujeme že kultúrno-identitárny náboj slovenských Rómov, ktorý pramení z ich spôsobu života v autarcii, produkuje aj nevšednú dynamiku prežitia, stvárnenú, mimo iného, aj v ich kultúrnej výpovedi a prístupu ku každodennému životu. Dynamika, energia, životaschopnosť, ktorá je vyjadrená v umeleckom prejave slovenských rómskych detí z podtatranských osád, je natoľko silná a pôsobivá, že dokáže osloviť aj spomínané populácie, ktoré takúto dynamiku a energiu už dávno postrádajú. Aktivity ktoré Kesaj Tchave už vyše 15 rokov rozvíja na medzinárodnej úrovni, a úspech projektu Aven Savore sú toho dôkazom.

Aktivity, intervencie a predstavenia Kesaj Tchave v rámci Aven savore 2016

Chilly – Akana me, ilegálne táborisko, 16 január

Ballainvilliers – Akana me, ilegálne táborisko, 18 január

Longjumeau – Intrervencia s Intermedes, predmestie, 18 február

Champlan –Akana me, ilegálne táborisko, 19 február

Gironville – Rezidencia Intermedes Robinson, Zámok Buno, 20 – 21 február

Ballainvilliers – Akana me, ilegálne táborisko, 9 marec

Igny – Aven savore, Kultúrny dom v Igny, 7 máj

Savigny sur Orge – Aven savore, Kultúrny dom, 8 máj

Chilly – Predstavenie na večierku Intermedes, Kultúrny dom, 4 jún

Chilly – Veľká zhrávka v mestskom parku 5 jún

Angers – priateľský futbalový zápas  Francúzsko – Slovensko, 30 jún

Angers – Konferencia Sociálna Pedagogika, Katolícka Univerzita, 30 jún

Murs  Érigné – Vernisáž JM Delage, 1 júl

Murs Érigné – Festival reggae, 1 júl

Rezidencia v Buno 13 – 18 júl

Savigny sur Orge – Festival Sociálnej pedagogiky, 18 november

2017

Zámok Buno – Rezidencia s Aven Savore, 4 – 11 júl 2017

Buno – skúšky na Zámku, 4. 7. 2017

Buno – skúšky na Zámku, 5. 7. 2017

Chilly-Mazarin – skúška s Philippe a Yul s TMT, 6. 7. 2017

Evry – vystúpenie v tábore rumunských a bulharských rómov, 7. 7. 2017

Epinay sur Orge – vystúpenie pre migrantov vo F1, 8. 7. 2017

Epinay sur Orge – vystúpenie v táborisku Epinay, 8. 7. 2017

Grenoble – vystúpenia Aven savore so Štefanom a Tomášom, rezidencia od 22 do 29.8.2017

Zámok Buno - skúšky na Zámku a v Chilly, 15 - 17 november 2017

Saint Denis - vystúpenie v Cirkuse Raj´Ganawak, 18 november 2017

Paríž - účinkovanie v programe v Múzeu Immigrácie, Porte Dorée, 2 máj 2018

 

  

 

Aven savore február 2016

Aven savore máj Buno

Aven savore máj scéna

Aven savore máj Buno scéna Carret

Aven savore TraverCé Musicales

Aven savore Savigny november

Aven savore november Savigny Intermedes solo