Projekt

 

Názov projektu

Svet chce pokoj, lásku a toleranciu

Národnostná menšina

rómska

Cieľ projektu (definuje sa hlavný cieľ alebo čiastkové ciele projektu, čo sa má projektom dosiahnuť)

Podpora vzájomného porozumenia a zblíženia, interetnického a interkultúrneho dialógu medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami, multikultúrny projekt ktorý vedie k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie. 
Projekt má za cieľ v praxi podnietiť u žiakov a širokého publika záujem o multikultúrny dialóg a nabúrať odmietavé, segregačné a diskriminačné postoje zo strany majority ako i minority.

Stručný popis projektu (uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, ktorý sa má projektom vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu projektu, formy a metódy riešenia)

Montáž pôvodnej hudby, spevu, tanca z podtatranských rómskych osád, s dramatickými akciami, pohybovým akcentom, s posolstvom, ktoré je zakódované v názve : Svet chce pokoj, lásku, toleranciu. Nosné myšlienky budú z pôvodnej tvorby rómskeho básnika Dezidera Bangu a slovenského básnika, hudobného spisovateľa - PaedDr. Gabriela Glovackého. Naštudovanie a uvedenie dramaticko-tanečnej premiéry poskytne pre priamych zúčastnených príležitosť aktívne sa zúčastniť na tvorivom procese, umožní im pracovať na sebe samých, osobne a odborne rásť pod vedením skúsených osobností z umeleckého sveta. 
Hlavnou myšlienkou projektu je prekonať pomyselnú, ale aj reálnu bariéru, ktorá je medzi príslušníkmi rómskej menšiny, obyvateľmi rómskych osád a majoritou. 
Fyzická odlúčenosť rómskych osád, rozdielne kultúrne kódexy a v neposlednom rade aj odlišné priority podnietené materiálnou špecifikou týchto lokalít, vytvárajú určitý rebríček základných hodnôt, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť ako nezlučiteľné so zaužívanými normami v majorite. Umelecká výpoveď, stvárnená na základe tvorby rómskeho básnika Dezidera Bangu otvára okno do rómskeho sveta, a v podaní interprétov priamo pochádzajúcich z daného prostredia, vytvára premostenie medzi majoritou a minoritou, priestor na vzájomné spoznanie sa.

Cieľová skupina (uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktoré bude projekt realizovaný a odôvodní sa, prečo bude projekt realizovaný práve pre uvedenú skupinu osôb)

Deti a mládež z podtatranských rómskych osád (40 osôb) - realizátori projektu. Gro tvorivého kolektívu tvoria jedinci ktorí už majú bohaté skúsenosti v umeleckej praxi, ale projektu sa zúčastnia aj noví členovia, ktorí budú mať takto možnosť sa zapojiť do tvorivého procesu a začleniť sa do zmysluplných voľno-časových aktivít. Projekt je realizovaný pre túto skupinu osôb, lebo práve oni sú z dôvodu svojho pôvodu priamo konfrontovaní s problematikou etnickej neznášanlivosti a extrémizmu, priama participácia na projekte im umožní zamyslieť sa nad touto problematikou, rozvinúť sebareflexiu nad svojou vlastnou komunitou a vzťahmi medzi majoritou a rómskou menšinou. Zároveň budú ideálnymi sprostredkovateľmi dialógu so svojimi rovesníkmi z iných národnostných menšín a z majority. 
Základné a stredné školy, nie len vo východoslovenskom regióne, ale aj kultúrne zariadenia. Po predstavení diskusné fórum na tému : rasizmus, fašizmus, nacionalizmus. 
Dnešná mládež (ale aj široká verejnosť)je vzhľadom na dostupnosť a priam presýtenosť informácií všetkého druhu, vystavená rôznym, nie vždy najšťastnejším vplyvom, a je pod mediálnym tlakom na prvý pohľad lákavých a jednoduchých ideológií a riešení, ktoré môžu rýchlo skĺzať ku extrémizmu a intolerancii. Jadrom všetkých úletov a neznášanlivosti je vždy ignorancia, neznalosť a strach z toho druhého. Projekt má za cieľ zmobilizovať mladých príslušníkov rómskej menšiny nad smerom ku svojej komunite a konkrétnymi akciami zblížiť mládež z majority a z minority a dať im možnosť sa lepšie navzájom spoznať a prekonať vžité deštruktívne predsudky. 
Nadväzujúc na bohaté skúsenosti realizátorov projektu, bude umelecká produkcia "Svet chce pokoj, lásku toleranciu" ponúkaná na rôznych umeleckých fórach doma, aj v zahraničí, aby oslovila čo najväčší počet divákov.

Miesto realizácie projektu (uvedie sa mesto/obec)

Kežmarok a jeho spádová oblasť

Termín realizácie projektu(dd.mm.RRRR)

od: 13.3.2017 do: 22.12.2017

Pôsobnosť projektu

medzinárodný

Udržateľnosť projektu (stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení financovania projektu z dotácie úradu vlády, prípadne aké ďalšie aktivity budú nadväzovať na projekt, ako budú využité výstupy z projektu v ďalších rokoch)

Výstup projektu, umelecká produkcia Svet chce pokoj, lásku a toleranciu, bude aj v budúcnosti prezentovaný na rôznych umeleckých fórach doma aj v zahraničí, na festivaloch, prehliadkach, work shopoch, ako aj v školskom prostredí v rámci kultúrno-výchovných podujatí. Kontakty nadväzujú na bohatú prax realizátorov a autorov projektu.

Odborný garant projektu (meno, priezvisko, titul)

PaedDr. Gabriel Glovacký

Celkový rozpočet projektu

4 400

Financovanie projektu z vlastných a iných zdrojov celkom2


400

 v % 5

z toho - vlastné zdroje2

400

- iné zdroje2

0

Požadovaná dotácia2

4 000