Pro Slovakia

Rezidencia v Rennes bola čiastočne dotovaná príspevkom Ministerstva kultúry SR v rámci programu Pro Slovakia.

Résultat de recherche d'images pour

 

Výňatky zo záverečnej správy:

 

4. Informácia o splnení cieľa a zhodnotenie prínosu projektu.

Cieľ projektu – propagácia slovenskej rómskej kultúry, bol splnený vo všetkých formách a etapách  realizácie projektu. Tvorivé dielne, koncerty a prezentácie prilákali a upútali početné publikum ktoré nadšene reagovalo na výkony umelcov a zapájalo sa do aktivít.

Jednoznačným prínosom projektu bol ľudský rozmer celého podujatia. Osobné stretnutia a kontakty medzi slovenskými a francúzskymi deťmi a mládežou, ako i dospelými, partnermi, pedagógmi a divákmi dali projektu jedinečný rozmer, vzájomného porozumenia a obohatenia sa.         

Všetky koncerty, verejné prezentácie a výchovné koncerty mali mimoriadne silnú návštevnosť, sály boli plné, publikum uchvátené.   

Všetky plánované podujatia a aktivity boli uskutočnené, nenastali žiadne zmeny oproti pôvodnému plánu.

 

8. Zhodnotenie spolupráce so zahraničným partnerom. 

Hlavným partnerom projektu bolo združenie YEPCE (združenie mládeže pre európske kultúrne výmeny) z Rennes, prezident Johann le Berre. S Yepce máme už 10 ročnú plodnú spoluprácu, uskutočnili sme množstvo úspešných projektov. Rezidencia v Rennes bola logickým vyústením 2 projektov z predchádzajúcich rokov, pri ktorých už Kesaj Tchave hosťovalo v Rennes (2008, 2010).  V prípade Rezidencie 2013 bola však príprava oveľa dôkladnejšia, do jej realizácie boli zapojení ďalší partneri, Dom kultúry Bréquigny, zbor Tetes a l´Est a základné školy Jacques Prévert a Torigné, vďaka ktorým mohla byť uskutočnená rozsiahla projektová príprava, ktorá  umožnila realizovať konštruktívnu  spoluprácu so žiakmi spomínaných škôl, ktorí sa už od septembra 2013 pravidelne venovali v rámci svojej školskej dochádzky nácviku slovenských a rómskych piesní repertoáru skupiny Kesaj Tchave.

Druhým partnerom bolo marseilleské združenie Latcho Divano, ktoré každý rok organizuje na jar festival toho istého mena. Aj s Latcho Divano sme už v minulosti spolupracovali, a v r. 2009 sme sa zúčastnili ich festivalu. Ročník 2013 bol bohatší na účinkovania, intervencie na školách a v teréne. Veľký podiel na zdarnom priebehu pobytu mal vstup nového partnera Addap 13, sociálneho združenia aktívneho v oblasti Marseille, v úzkom prepojení so sociálnym oddelením mesta Istres, ktoré zabezpečilo pobyt skupiny na juhu Francúzska.

Marseille - Provence, Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa podieľalo na úspešnom priebehu projektu začlenením podujatia do  svojej programácie a propagácie. 

S Yepce spolupráca prirodzene pokračuje formou rozbehnutých projektov (edícia komixu o histórii Kesaj Tchave, audio nahrávky, výstavy, podpora pedagogických aktivít, atď.), s ostatnými partnermi je reálny predpoklad na rozvoj ďalšej spolupráce v rámci vzájomných výmen a stretnutí. 

 

Osobné komentáre a postrehy.

Rezidencia v Rennes 2013 bola osobitná najmä 6 – mesačným angažovaním tried francúzskych základných škôl do projektu, formou nácviku repertoáru Kesaj Tchave. Osobné stretnutia s žiakmi a ich pedagógmi, následný nácvik a verejné uvedenie spoločnej práce na scéne boli vskutku dojímavé. Pri tom ale bezprostredné, srdečné a zmysluplné. Medzi slovenskými a francúzskymi deťmi vznikli prirodzené putá, intenzita nácvikov a dojmov z predstavení urýchlila spoločenskú komunikáciu, jazyková bariéra de fakto neexistovala, aj keď deti, až na malé výnimky neovládali žiadnu spoločnú reč.

Projekt sa niesol v duchu multikultúry a odbúravania predsudkov. Zo slovenskej strany boli nositeľmi projektu rómske deti a mládež z prostredia segregovaných osád horného Spiša. Na francúzskej strane zas prevládali deti z prisťahovaleckých komunít, boli zastúpené mnohé národnosti a etniká, ako to je na francúzskych školách bežné.                               

Spolunažívanie v rámci rôznych kultúrnych a sociálnych modelov je realitou ktorú nemožno v európskom kontexte ignorovať. Aktuálne prevláda skôr skepsa ku všetkému čo sa týka multikultúry a spolunažívania. Pesimizmus a bezradnosť cítiť vo všetkých krajinách EU. Realitou sú stúpajúce preferencie politických strán hlásiacich sa ku extrémizmu, ako reakcia občanov, bezradných voči realitám ktoré ich obklopujú. „Rezidencia v Rennes“, pochopiteľne, nemôže byť  odpoveďou na všetky  problémy spolunažívania ktoré nastoľuje súčasnosť. Ale jednoznačne, konkrétne, „hmatateľne“, podáva svedectvo, že sú alternatívy extrémizmu a beznádeji, že sú východiská, schodné,  realizovateľné. Je tu nádej. A to je v kontexte všeobecnej depresii možno to najcennejšie. Sme radi že sme mohli toto posolstvo podať prostredníctvom slovenskej a rómskej kultúry, za podpory MK Slovenskej republiky.  

 

10. Stručné vyhodnotenie realizácie projektu.

Občianske združenie Kežmarský hlas má za sebou, po dobu 10 rokov účinkovania súboru Kesaj Tchave, vyše 60 zahraničných umeleckých zájazdov. Podobných projektov ako „Rezidencia v Rennes“ už máme zrealizovaných viacero, a  edícia r. 2013 bola prirodzeným vyvrcholením skúseností z predchádzajúcich rokov. Hlavným prínosom „Rezidencie v Rennes“ bola tímová spolupráca partnerov na koncepcii a následnej realizácii projektu, ako i vstup francúzskych inštitucionálnych partnerov do projektu.                                          

Nóvum oproti predchádzajúcim skúsenostiam boli jednoznačne dlhodobé nácviky slovenských a rómskych piesní repertoáru Kesaj Tchave, ktoré pravidelne prebiehali už od septembra 2012 na troch francúzskych základných školách. Tým celý projekt nadobudol iný rozmer, v čase – nácviky prebiehali počas 6 mesiacov, a v kvalite - nácviky boli súčasťou vyučovacieho procesu 3 vybraných tried, pod vedením skúsených hudobných pedagógov. Súbežne s hudobným aspektom projektu,  počas hodín zemepisu a dejepisu, boli francúzski žiaci oboznamovaní so slovenskými a stredoeurópskymi reáliami. Získané vedomosti a umelecké zručnosti boli následne uplatnené v praxi – počas osobných stretnutí francúzskych a slovenských detí pri spoločných nácvikoch na tvorivých dielňach a následne na verejnej prezentácii spoločného umeleckého programu. Silný emotívny zážitok, vynaložené úsilie a uznanie pred verejnosťou zanechá vo všetkých účastníkoch trvalý, hodnotný zážitok plynúci zo slovenskej kultúry. Zámerne píšeme o „slovenskej kultúre“, i keď gros repertoáru Kesaj Tchave spočíva v rómskych piesňach a tancoch, všetci členovia súboru sú Rómovia, aj tak publikum a široká divácka verejnosť vnímajú Kesaj Tchave ako slovenské teleso a jeho umeleckú výpoveď ako súčasť slovenskej kultúry. To isté platí aj zo strany členov súboru.

Súčasťou projektu „Rezidencie v Rennes“ bolo aj množstvo verejných koncertov a prezentácií (19), konferencií (2), výstav (3), tv reportáži (3) a natáčaní filmových dokumentov (4). Ich množstvo a kvalita vypovedá a dlhodobej práci Kesaj Tchave na umeleckom poli.

Súbor sa aktívne angažuje aj v spolupráci s marginalizovanou mládežou z rómskych komunít balkánskych migrantov zdržujúcich sa v krajinách západnej Európy. Inovatívnym, konštruktívnym prístupom ku ponímaniu a formovaniu rómskej identity, ponúkame mladým Rómom z periférie spoločnosti možnosť ako sa prostredníctvom svojej vlastnej kultúry zapojiť do majority a byť jej prínosom, nie príťažou. Súčasťou „Rezidencie v Rennes“ boli aj 3 mladí rumunskí Rómovia z parížskych predmestí, ktorí sa aktívne zapojili do projektu, a ktorí by chceli aj  naďalej rozvíjať svoje zručnosti, prípadne študovať na sl. školách.                                                                                                                      

Tieto aktivity boli vyzdvihnuté  vo francúzskych médiách. Počas pobytu súboru v Rennes, bola publikovaná kniha  „Le miracle des enfants de la fée“ vo vydavateľstve Juillet v Angers, ktorá zaznamenáva príbeh súboru.  Za zmienku stojí aj zaradenie kapitoly o Kesaj Tchave z komixu „Les Nouvelles d´Alain“ (vydavateľstvo Les Arénes) od Emmanuela Guiberta do učebníc pre druhý stupeň francúzskych škôl (vydavateľsvo Belin), čím sa početná školopovinná mládež priamo oboznámi s aktivitami Kesaj Tchave, ako aj s krajinou pôvodu súboru. Komix Les Nouvelles d´Alain“ je dostupný v bežných kníhkupectvách a bol už editovaný v 4 jazykových mutáciách (fr, es, it, de).

Projekty ako „Rezidencia v Rennes“ predstavujú podstatu činnosti občianskeho združenia Kežmarský hlas a jeho súboru Kesaj Tchave. Prax nám jednoznačne potvrdzuje že sú pozitívnym prínosom pre všetkých zúčastnených ako i pre širokú divácku verejnosť. Dúfame, že tak ako doposiaľ, i naďalej sa nám podarí v našich aktivitách pokračovať. Budeme radi ak nájdeme pochopenie a oporu aj v našich inštitúciách.