Projekt

 

Projekt Rezidencie v Rennes z r. 2013

 

DETVÁKY NA VÝCHOD

 

I.    SOCIO – KULTÚRNY POSTUP.....................................................................3

 

1.   Detváky z Východu na Západe............................................................3

1.1   Rozmanitosti a otvorenie na Východ...........................................4

1.2   Objektív kultúrnych akcií: spoločný projekt.................................4

 

 

2.   Prezentácia partnerov.........................................................................5

2.1   Slovenské združenie Kesaj Tchave: stredobodom projektu.........5

2.2   Inštitucionalizované partnerstvo.................................................6

2.3   Detailná prezentácia partnerov...................................................7

 

 

II.     CIELE......................................................................................................8

 

1.       Všeobecné ciele..............................................................................8

2.       Operatívne ciele..............................................................................8

3.       Nasadené prostriedky.....................................................................8

 

III.      KALENDÁR............................................................................................9

 

1.       Jún – október 2012: stretnutie partnerov a písanie projektu............9

2.       Október 2012 – marec 2013: Príprava festivalu...............................9

3.       September 2012 – jún 2013: dielne rómskej hudby s žiakmi...........9

4.       Marec 2013: Rezidencia a dielne  so zúčastnenými školami v DK...10

 

IV.     EVALUÁCIA...........................................................................................10

 

 

 

I.             Socio - kultúrny postup

 

1.    Detváky z  Východu na Západe

 

Od 17 do 31 marca 2013 sa bude konať  Festival „La Tete a l´Est“ (Hlava na Východ). Občianske združenie La Tete a l´Est podporuje rozvoj hudieb a tancov krajín Východnej Európy na území bretónskeho teritória.

Združenie La Tete a l´Est sa rozhodlo dať tento rok na svojom hudobnom festivale priestor hudobníkom z krajín Východnej Európy a ponúknuť detskému publiku hudobné tvorivé dielne .

 

Rôzne intervencie festivalu budú gravitovať okolo projektu umeleckej rezidencie slovenského rómskeho súboru piesní a tancov KESAJ TCHAVE, zloženého z detí zo slovenských osád. Rezidencia sa uskutoční v partnerstve s ďalšími dvomi renanskými sociálnymi aktérmi: renanské združenieYEPCE, ktoré podniecuje kultúrne výmeny v Európe, iniciuje stretnutia okolo rómskej hudby skrz projekt Kesaj Tchave, skupiny ktorej je hlavným partnerom vo Francúzsku, a Domu kultúry a mládeže Bréquigny.

 

Štátne základné školy Torigné a Jacques Prévert v Rennes

 

Projekt sa dotýka hlavne teritórií Blosne a Bréquigny.  Akcie sú určené všetkým publikám, intervencie sú naplánované na školách a v Dome kultúry a mládeže Bréquigny. Zámerom projektov je spojiť rôzne generácie okolo otázok identity skrz kultúrne strety na teritóriu

 

Sociálno-kultúrny projekt Kesaj už vyše desať  rokov  umožňuje rómskym deťom žijúcim v extrémnych podmienkách opäť zaujať svoje miesto dieťaťa, otvoriť sa vonkajšiemu svetu a byť valorizovanými vďaka umeleckým praktikám. Tieto deti, mládež a dospievajúci vo veku od 6 do 22 rokov sa zúčastňujú viac krát do týždňa hudobných a tanečných dielní. Učia sa v nich zosúladiť zábavu a disciplínu, nadviazať na svoje kultúrne dedičstvo a prezentovať sa svetu v pozitívnom svetle.

 

1.1  Rozmanitosti a uvertúra na Východ

 

       Počas týždňa od 25 do 31 marca, sa v Dome kultúry Bréquigny uskutoční viacero udalostí.

 

V stredu poobede: „Disco Bál na Východ!“, participatívy zábavný ples (intergeneračné stretnutie).  Stretnutie medzi Kesaj Tchave, Tetes a l´Est, kolektív Volkanik (renanská východoeurópska fanfára), deti z hudobnej školy Chevaigné, Centrá voľného času, okolo spevu a tanca, folklórnych a súčasných hudieb, atď...

 

V stredu večer, priestor pre „Konf-Debat-Film“, s Ivanom Akimovom, zakladateľom skupiny Kesaj Tchave, ktorý príde oboznámiť divákov so svojim projektom. Premietanie filmu „CIGÁN“ od Martina Šulíka. Členovia súboru Kesaj Tchave sa zúčastnili natáčania filmu. Jedná sa o silný a autentický obraz problémov ktoré trápia rómske komunity a prekážok ktoré sa stavajú pred mladými na ich ceste za slobodou.

 

V sobotu, záverečný večer festivalu, otvorený všetkým, organizovaný Kesaj Tchave, Tetes  a l´Est a skupinou Kidu ktorá bude hrať na veľkom Rómskom bále.

 

A nakoniec fotografická výstava o histórii súboru Kesaj Tchave a životných podmienkách Rómov na Slovensku, vystavená v Dome kultúry a mládeže Bréquigny počas týždňa rezidencie.

 

Školské dielne okolo rómskej hudby začali už od prvého semestra t.r. 2012 v školách Torignéa Jacques Prévert. Dielne sú koordinované združeniami Tetes a l´Est a YEPCE. Sú vedené hudobníkom stážierom Centra formácie hudobných interventov Univerzity Rennes II v triedach ZŠ Bréquigny a hudobníkom z Konzervatória pre orchestrálne triedy ZŠ Torigné. Na viac, iniciovala sa korešpondencia medzi renanskými žiakmi a tromi triedami alokovaného Súkromného gymnázia z Košíc v Kežmarku, otvorených aj vďaka iniciatíve akcie Kesaj Tchave.

 

 

1.2  Objektív kultúrnych akcií: spoločný projekt

 

Už viac mesiacov, partneri a aktéri projektu sústreďujú svoje kompetencie a nápady aby si uzrejmili spoločné objektívy. Favorizovať prístup ku kultúre je prioritou v teritóriu zaznamenanom ako prioritná (riziková) zóna, s populáciou vystavenou hrozbe izolácie a prekarity. Členovia súboru  Kesaj Tchave patria k marginalizovanej populácii z dôvodu značnej diskriminácie v krajine ich pôvodu, Slovensku.

 

Podniecovaním stretnutí detí skrz hudbu, chceme napomôcť odbúraniu určitých zábran voči prijímaniu etnických a sociálnych rozdielov. Štvrte Blosne a Bréquigny sú poznamenané silnou kultúrnou mixitou ktorej valorizácia sa nám javí byť samozrejmou. Neraz mládež pochádzajúca z immigrácie pozná len málo alebo zle svoj kultúrny pôvod. Srtetnutie s hudobnou skupinou ktorá valorizuje svoju identitárnu príslušnosť môže dynamizovať ich zvedavosť voči svojmu vlastnému pôvodu. Skúsenosť Kesaj Tchave svedčí o význame umeleckých praktík ako reálneho nástroja integrácie a valorizácie. Mladí sú konfrontovaní s rôznymi interaktívnymi situáciami, vyžadujúcich zakaždým špecifickú identitárnu odpoveď. Z tohto pohľadu, našim zámerom je obhájiť kultúrne súvislosti v záujme kultúrnych vzájomností.

 

Kultúrna identita je vždy bohatá rôznorodosťou svojich súvislostí a  vytvára  sa  náväznosťou rôznych interakcií s našim okolím. Identita je v svojej esencii kompozitná. Jej konštrukcia je vyústením  komplexného procesu ktorý úzko viaže väzbu na seba a na ostatných, individuálny princíp a kolektívny. Je to dynamický fenomén ktorý sa vyvíja počas celej existencie. Jedinci majú viac alebo menej výrazný dosah na svoje identity, medzi sebadetermináciou a vonkajšími podnetmi deteminácií.

 

Riziko, ktoré podstupuje na rôznych úrovniach mládež z prekérnych štvrtí z Rennes a mladí Rómovia zo slovenských osád, sa charakterizuje uzavretím sa do okliešťujúcej, výhradnej, spolupatričnosti. Rozlišujeme dve tendencie, z jednej strany stigmatizujúce sociálne reprezentácie, ako keby len jeden jediný kultúrny vzorec  definoval jedincov (nehovorí sa o „deťoch zo zlých štvrtí“, tak isto ako o „rómskych deťoch“?). A z druhej strany, riziko uzavretia sa do takzvanej exkluzívnej identity v rozpore s bohatstvom identitárnych jedinečností ktoré sa ponúkajú k vzájomnému obohateniemu a zdielaniu.

 

Pridaná hodnota ktorú prináša kultúrna rozmanitosť je nosným pilierom celého projektu „Detváky na Východ“ na teritóriu bohatým svojou diverzitou a s populáciami vydanými na pospas rôznym diskrimináciam. Týmto chceme podporovať obohacujúce, konštruktívne  strety medzi mladými a menej mladými (hudobné dielne, vystúpenia, debaty, atď.).

 

2.      Prezentácia partnerov

 

2.1  Slovenské združenie Kesaj Tchave: stredobodom projektu

 

Občianske združenie KEŽMARSKÝ HLAS už desať rokov rozvíja socio-kultúrne projekty na podporu rómskych komunít žijúcich v osadách na severe Slovenska.  Zasadzuje sa za integráciu a valorizáciu slovenských rómskych detí skrz umelecké praktiky a aktivity. Z tejto myšlienky sa zrodil súbor rómských tancov a piesní Kesaj Tchave. Súbor, zložený z tridsiatky detí pravideľne účinkuje vo Francúzsku a v Európe.

Francúzski partneri chcú podporiť túto iniciatívu a podeliť sa o ňu počas kultúrnych stretnutí na renanskom teritóriu. Zvyknutí na medzinárodné kultúrne výmeny, inštruktori a deti súboru Kesaj Tchave majú patričné kompetencie a ovládajú nástroje na podporu vyjadrenia každého jedného účastníka a vedia intenzívne, pútavo a hravo komunikovať s divákmi. Kesaj Tchave sa už v minulosti stretli s publikom mesta Rennes. Počas prvej rezidencie v novembri 2008 v Dome kultúry Bréquigny, sa hlboko vryli do pamätí  divákov a potom tiež počas festivalu Quartier d´Eté v Rennes v r. 2010.

 

Kežmarská oblasť má veľmi silnú koncentráciu rómskej populácie, sústredenú najmä vo viac ako dvadsiatke rómskych kolónií. Niektoré sú početné, s viac ako tisíckou obyvateľov na lokalitu (23 lokalít, 26 762 rómskych obyvateľov). Sociálna realita rómskych občanov je extrémne prekérna, rozdiel oproti takzvanej majoritnej populácii v životných podmienkách a v rešpekte základných práv (vzdelanie, zdravie, zamestnanosť, bývanie) je značný. Medzi obyvateľmi regiónu dochádza k  napätiam a diskriminácie voči rómskym populáciam sa v posledných rokoch stupňujú.

 

Svojou akciou, združenie Kežmarský hlas bojuje proti tejto stigmatizácii a prekonáva miestny fatalizmus idúc vstrieč ostatným. Napriek prekážkam, slovenské združenie nepretržite rozvíja socio-kultúrne a vzdelávacie projekty od začiatku rokov 2000. Bazirujúc na segmentoch spôsobilých osloviť  čo najviac mladých Rómov, združenie konštatuje že hudba komunity je nie len fundamentálnym identitárnym znakom, ale je aj reálnou konkrétnou motiváciou  na odhodlanie sa na účasť na projekte. Mladí sa učia žiť spolu, prekonávať sa, rozvíjať svoje kompetencie. Skúšobňa sa stala ich  útočišťom. Nácviky sú pravideľné a vysoké nasadenie v rámci kolektívu umožňuje realizovať umelecké  zájazdy po celej Európe. Pre tieto deti, ktoré sa pohybujú  takmer exkluzívne vo výlučne rómskom svete, je projekt  príležitosťou ako sa otvoriť voči vonkajšiemu svetu. Počas predstavení ponúka súbor Kesaj Tchave priateľské posolstvo štedrosti  svojimi energickými výkonmi, autentickými a vysoko atraktívnymi. Mladosť, talent, spontánnosť a jednoznačné potešenie zo scény  umožnilo členom Kesaj Tchave si podmaniť široké publikum v Európe.   

 

Združenie Kežmarský hlas sa podielalo začiatkom školského roku 2011 na otvorení jednej  triedy gymnázia prístupného rómskym deťom  vo svojom meste Kežmarok. Táto trieda umožní týmto ešte marginalizovaným mladým, diskriminovaným svojim pôvodom, rovnaký prístup ku vzdelaniu. Dnes, sa tento  nádejný postup týka šestdesiatky detí, keďže dve nové triedy sa mohli otvoriť v septembri 2012.

 

2.2  Inštitucializované partnerstvo

 

Už viac mesiacov je funkčné partnerstvo medzi viacerými aktérmi. Stretli sme sa aby sme položili základy tohto projektu. Jedná sa o určenie postupu a o jasnú identifikáciu zúčastnených partnerov.

 

V novembri 2008, Dom kultúry Bréquigny hostil súbor Kesaj Tchave, v partnerstve so združením YEPCE, počas jednotýždňovej rezidencii. Školská mládež ako i obyvatelia štvrte mohli navštíviť predstavenia ktoré sa vryli do ich pamätí. 

 

Komunikatívna radosť zo života a emócie o ktoré sa Kesaj Tchave podelili s divákmi utvrdili Dom kultúry a YEPCE v odhodlaní pokračovať v úspešnom príbehu. Stretnutie YEPCE a Tete a l´Est skonkretizovalo tento projekt. Tete a l´Est si prialo rozvinúť programáciu smerom ku mladému publiku v rámci budúceho vydania ich festivalu v marci 2013.

 

Medzi tromi združeniami má byť  začiatkom r. 2013 podpísaná spoločná konvencia. Tri združenia a dve základné štátne školy sa stretnú na spoločnom projekte.

 

 

DOM KULTÚRY chce podporiť sociálnu integráciu detí zo štvrte Bréquigny.

 

-  ŠKOLY TORIGNÉ A JACQUES PRÉVERT,  situované v rennanských štvrtiach  Blosne a Bréquigny sú v znamení kultúrnej plurality ktorú náš kolektív berie v úvahu a chce ju valorizovať

 

YEPCE chce propagovať a rozvíjať akcie slovenského občianského združenia Kežmarský hlasktorý pracuje na integrácii  a valorizácii mladých Rómov zo Slovenska.

 

LA TETE A L'EST chce rozvíjať program určený mladým divákom

Vychádzajúc z rôznych pohnútok, združenia a štruktúry sa spojili aby rozvinuli operatívne partnerstvo zamerané na renanské publikum. Deti súboru Kesaj Tchave pochádzajú z kultúrnej menšiny stigmatizovanej a diskriminovanej v ich krajine ako aj celkove v Európe. Ich účasť v hudobno-tanečnom súbore im umožňuje byť valorizovanými a uznanými. Chceme zúročiť túto ľudskú a umeleckú skúsenosť a oboznámiť s ňou obyvateľov južných štvrtí a renanské publikum.

 

Opierajúc sa o jednoznačné kompetencie súboru Kesaj Tchave v oblasti kultúrneho mediátorstva a na zručnosti jednotlivých aktérov, sme jednoznačne presvedčení o pozitívnom dopade v zmysle impaktu na  vybrané publiká.

 

 

 

2.3  Detailná prezentácia partnerov

 

združenie YEPCE

Poslaním združenia YEPCE je podporovať a iniciovať kultúrne výmeny na európskej úrovni. Z tohto titulu, podporujeme a zastupujeme súbor Kesaj Tchave vo Francúzsku.  Od r. 2004 sa YEPCE mobilizuje aby umožnilo tomuto umeleckému projektu s ľudskými hodnotami pokračovať.  Naša podpora má rôzne podoby: rozvoj komunikačných nástrojov, logistická pomoc počas zájazdov, vyhľadávanie zdrojov financovania, organizácia kultúrnych výmien, atď. Predstavenia na scénach, stretnutia s širokým publikom sú nosnou osou tejto vzácnej socio-kultúrnej akcii.

 

Dom kultúry a mládeže  Bréquigny v Rennes.

Tím Domu Kultúry Bréquigny, presvedčený a očarený príbehom Kesaj Tchave počas predchádzajúcej rezidencie si prirodzene praje angažovať sa v tomto projekte uprednosťujúc medzigeneračné väzby medzi obyvateľmi svojej štvrti so slovenskými deťmi pochádzajúcimi z rómskej minority. Ako socio-kultúrna štruktúra chceme minimalizovať sociálne rozdiely a diskriminácie populácií.

 

Združenie Tetes a l´Est podporuje rozvoj hudieb a tancov z Východnej Európy na bretónskom teritóriu. Založené v septembri 2009, združenie Tetes a l´Est chce propagovať a šíriť  hudbu a tance z Východnej Európy v régióne  Bretónsko. Ponúka rôzne akcie: umelecké formácie (hudobné stáže, hodiny tanca klezmer), pomáha rozvoju východoeuróskej kultúry na lokálnej scéne, školskú a kultúrnu mediáciu, atď. Niektorí členovia Tetes a l´Est sú interventmi v školskom prostredí. Väzba na pedagógov štátnych škôl v Rennes a študentov CFMI (Centrum formácie hudobných interventov) sa utužila aby sa umožnilo žiakom participovať na kultúrnych výmenách s deťmi z Kesaj Tchave.

 

Štátne základné školy Torigné (mestská štvrť Blosne) a Jacques Prévert  (štvrť Bréquigny)

Pedagógovia z tried CM (prvý stupeň) škôl Torigné (štvrť Blosne) a Jacques Prévert  (štvrť Bréquigny) chcú valorizovať otvorenie ich žiakov na svet v ktorom žijú.

Mailová korešpondencia, a potom stretnutie s Kesaj Tchave, to sú všetko príležitosti ako sa učiť na tom druhom a ako mu lepšie porozumieť. Takýto projekt umožní dať školskej náuke vedenej na prvom stupni reálny a jasne zrozumiteľný zmysel. Či to je na dejepise, v angličtine, v umeleckých predmetoch alebo v zemepise, tieto stretnutia cez korešpondenciu a potom v skutočnosti umožnia žiakom sa plne včleniť do procesu otvorenia sa a výmeny prefigurujúce ich budúci štatút európskeho občana a občana sveta.

 

Tiež je dôležité podčiarknúť význam prítomnosti ďalších aktérov ktorí sa  implikovali v tomto projekte a ktorí vedú hudobné dielne na školách: hudobné Konzervatórium z Rennes a Univerzita Rennes II s interventmi Dumistami. 

Rovnako si prajeme rozvinúť partnerstvo s AGV 35 (Hosťovanie Kočovníkov v Ille et Vilaine) aby sme zainteresovali na tomto projekte  aj populáciu Kočovníkov. Prvý kontakt je vytvorený a dúfame že ich budeme môcť integrovať do projektu vo forme ktorú ešte ostáva definovať.

 

II. CIELE

 

1.      Všeobecné ciele

- Favorizovať multi-kultúrne stretnutia

- Podporiť prístup ku kultúrnej rôznorodosti všetkým  v rizikových a/alebo izolovaných oblastiach

- Bojovať proti sociálnym a etnickým diskriminaciám populácií pochádzajúcich z rizikových oblastí

- Propagovať rómsku kultúru

 

2.      Operatívne ciele

- Valorizovať umelecké kompetencie detí skrz hudobnú prax v rámci školy

- Umožniť medzigeneračné a medzikultúrne stretnutia organizovaním umeleckých stretnutí  

      s publikami mesta Rennes a súborom KESAJ TCHAVE

- Podielať sa na rozvoji kontaktov rómskeho gymnázia otvorenom v Kežmarku a rennanských škôl

       skrz pravidelné školské výmeny

-  Optimalizovať rôzne asociatívne kompetencie partnerov projektu

 

3.      Nasadené prostriedky

- Rezidencia súboru Kesaj Tchave v Dome kultúry Bréquigny

- Vystúpenia súboru Kesaj Tchave v Dome kultúry (ples s Tete a l´Est, benefičný koncert), 

     v školských zariadeniach (školy, lýceá)

- Dopisovanie medzi rómskou školou na Slovensku a Renanskými školami

- Hudobné dielne na tému rómskej hudby

- Stretnutia medzi triedami a súborom Kesaj Tchave počas rezidencie (hry, skúšky, výmeny, atď.)

- Intervencia v renanskom lýceu pred viacerými triedami: konferencia/debata/predstavenie

- Fotografická výstava o príbehu detí súboru Kesaj Tchave

- Médializácia rezidencie súboru: tlač, rádiá, TV, blogy, atď.

 

 

III. Kalendár

 

1. Jún – október 2012: stretnutie partnerov a písanie projektu

Od júna 2012, sa stretávajú dobrovoľníci združení YEPCE a Tete a l´Est, ako i interní pracovníci Domu kultúry Bréquigny, aby definovali projekt.

Pravidelné stretnutia nás utvrdili v odhodlaní umožniť intervenciu súboru Kesaj Tchave na školách. Písanie projektu sa uskutočnilo v skupine, so zámerom transparentnosti a koherencie nášho partnerstva. 

 

2. Október 2012 – marec 2013: Príprava festivalu

Plánujeme sa stretávať raz do mesiaca až do marca aby sme čo najlepšie pripravili príchod súboru.

Dom kultúry Bréquigny a združenie Tete a l´Est dávajú k dispozícii svoje priestory na schôdze a stretnutia.

Každý z partnerov bude poverený jednou alebo viacerými úlohami aby optimálizovali prípravu príchodu súboru Kesaj Tchave: hľadanie ubytovania, stravovanie, väzby na školy...

 

3. September 2012 – jún 2013: dielne objavenia rómskej hudby s žiakmi

Tri triedy prvého stupňa sa zúčastnia dielní. Tieto budú koordinované združením Tete a l´Est. Sú vedené hudobným inštruktorom stážierom Centra formácie hudobných interventov Univerzity Rennes II pre triedy školy Bréquigny a jedným hudobným interventom pri Konzervatóriu pre Orchestrálne triedy školy Torigné.

Dielne naštartovali v septembri 2012. Deti sa učia a objavujú hudbu repertoáru Kesaj Tchave. Objavujú rómsku kultúru. Navrhujeme korešpondenciu (písomnú a audio) na vytvorenie väzieb pred stretnutím v marci 2013.

 

4. Marec 2013: Rezidencia a dielne Kesaj Tchave so zúčastnenými školami v Dome Kultúry Bréquigny

 

Týždeň od 25 do 30 marca

Pondelok 25/03/2013

Utorok 26/03/2013

Streda 27/03/2013

Štvrtok 28/03/2013

Piatok 29/03/2013

Sobota 30/03/2013

Prezentácia pre školu Prévert

Dielne tanec spev, škola Prévert

Predstavenie škola Prévert

Prezentácia diskuzia Lycée Emile Zola

Dielne škola Torigny

 

Spoločný obed

Spoločný obed

Spoločný obed

Obed lycé

Spoločný obed

 

Dielne škola Prévert

Generálka, olovrant, hry

Diskotéka

Dielne škola Torigny

Generálka,

Olovrant, hry

 

 

Verejná prezentácia

koncert

 

Intervencia Kočovníci

Film, diskuzia

Verejná prezentácia

koncert

Koncert široká verejnosť

 

 

 

IV. EVALUÁCIA

 

Metódy evaluácie a vybrané ukazovatele so zreteľom na nasledovné ciele:

 

- Počet zúčastnených osôb na rôznych ponúkaných aktivitách

- Počet nasadených partnerov a aktérov

- Rozdiely medzi počiatočným projektom a vývojom danými predstaveniami, výmenami,

   fotografickou výstavou

- Impakt výmien na publikum (školské skupiny, diváci, návštevníci)

- Spätná väzba inštitucionálnych partnerovl (lýceá, školy, združenia..) na rôznych bodoch etapy

   a bilančných schôdz.

- Výmeny medzi Domom kultúry (profesionáli, dobrovoľnící administratívnej rady..) a našimi členmi

   a/alebo uživateľmi

- Pokračovanie ktoré dáme takému typu iniciatívy, najmä na úrovni vytvorených kontaktov   medzi

   školami a rómskymi triedami v Kežmarku.

- Finančná bilancia projektu