Izrael

 

O židovskom pôvode Rómov

Na základe historických dôkazov a tvrdení svetoznámych fínskych a izraelských etnológov, bádateľov rómskej identity, ako sú pán Kyösty, pán Roth a Sandor Awraham som sa rozhodol napísať tento článok o pôvode Rómov. Historickú časť tochto článku som čerpal z Histórie starovekého  územia Izraela a z malého článku Sándora Awrahama Myths, Hypotheses and Facts / O pravom pôvode Rómov / Uvedený článok sa taktiež opiera o Starovekú históriu územia Izraela. Považoval som za dôležité opísať niektoré časti tochto diela, nakoľko tento vzácny článok presne popisuje dotknuté historické udalosti.

Historický náčrt Historici a etnológovia, ktorí tvrdia, že Rómovia pochádzajú z Indie sa mýlia, lebo sa opierajú len na jednostranné poznatky. Ich teória sa opiera iba o jazykové hľadisko a vôbec neberie do úvahy rómsku kultúru ako celok, ktorá je z dôvodu ich identity dôležitejšia ako len ich získaný jazyk, ktorým sa dorozumejú. Keby sme súhlasili s touto teóriou, tak všetkých amerických černochov by sme mali považovať za Angličanov. Táto teória je špekulatívna a nie je správna. / Sándor Awraham / K dezinformáciám o indickom pôvode Rómov vo veľkej miere prispeli aj samotní Rómovia, keď cieľom poprieť svoj židovský pôvod vymysleli rôzne falošné historky o ich pravom pôvode. Ale hlavnú vinu v tejto záležitosti je možné pripísať falšovateľom a dezinformátorom starovekej histórie. / V rómskej kultúre je totiž veľa hebrejských prvkov, nakoľko oni pochádzajú z Izraela a nie z Indie a pôvodne sú hebrejskými Izraelitami.

V zhode s nevyvrátiteľnými historickými dôkazmi je jasné, že Rómovia sú Židia zo SAMÁRIE a sú ľuďmi severného Izraelského Kráľovstva. Ich hlavným mestom bola Samária na severe Izraela až do rokov 737- 720( p.n.l.), keď sa štát Izrael postupne rozpadol následkom vojny s Assýrmi. Do roku 722 (p.n.l.) Rómovia boli deportovaní z územia starovekého Izraela na územie NINIVE, ktorá sa nachádzala v kráľovstve HANIGALBAT- MITANNI v Mezopotámii . Ninive bola súčasťou Assýrskej ríše v 7-6 storočí až do vtedy, kým ich nepodmanila Médska ríša, ktorá siahala od Anthólie až po Indiu. Assýrsky kráľ Sargon ( II.Sarrukin ) väčšinu médskych miest si pripojil k sebe, Médov deportoval na územie Assýrie a samarijských Židov, Rómov do Médii. Rómovia boli 150 rokov vazalmi Asýrskej ríše. Po zániku assýrskej nadvlády Babylónčania deportovali aj ich bratov z juhu krajiny. Tí si vo vyhnanstve ustrážili svoju vlastnú identitu, spoločenskú štruktúru a ich kňažské kmene a následne po 70-tych rokoch sa vrátili späť na územie Kánaán , kde ich naďalej uznali za Židov. Za pomerne krátku dobu sa im podarilo získať späť menšiu časť svojich severných bratov, Rómov, ale väčšina z nich naďalej musela žiť vo vyhnanstve. / História starovekého  územia Izraela /

Rómovia sa dostali do Indie len v roku 128(pred Kristom) , a to pomocou bielych Hunov, ktorí boli Hepthaliti, a následne žili v oblasti Uttar Pradesh. Najmä z tejto oblasti Indie prebrali Rómovia veľa cudzích slov, ktoré používajú dodnes. Rómovia následne ušli pred vojnou do Benáresu ale pre odmietavý postoj tamojšieho obyvateľstva boli nútení sa odsťahovať do oblasti Ranchee. India nie je pravlasťou Rómov ale bola len dočasným útočišťom v dlhej histórii ich prenasledovania . Nie sú v genetickom príbuzenstve so žiadnymi ľuďmi žijúcimi v Indii a ani z hinduizmu neprebrali žiadne prvky. Po opustení Indie sa Rómovia dostali do Európy cez Irán, Arménsko a Bospor, kde sa k ním pridali okrem indických aj iránski nomádi.Okrem ich jazyka je jediným prežívajúcim znakom, že Rómovia žili aj v Indii je niekoľko skíto-sarmatské tradičných prejavov, ktoré sa objavujú v ich zvykoch. Tvrdenie Abu Nasr Al-Utbi o pôvode Rómov   z okolia Kaunadz sa zakladá len na nepotvrdených výmysloch tochto nezodpovedného kronikára /autor/ .  

   Britská koloniálna polícia v XIX. storočí na Rómov vymyslela prezývku“ cigáni“. Mylne tak nazvali zároveň aj všetkých indických a iránskych nomádov, ktorí s Rómami vlastne nemali nič spoločného. Neskoršie potom väčšina európskych výskumníkov vychádzali z  mylného predpokladu, že základom rómskej identity je nomádsky spôsob života. /Sándor Awraham/    Lenže Rómovia neboli nomádi, oni boli prenasledovaným národom pre ich židovskú vieru ! Je to veľký  omyl z neznalosti starovekej histórie Izraela týchto výskumníkov. Oni neposkytli žiadne dôkazy o príbuzenstve medzi indickými národmi a Rómami ! Podporovali len len falošnú a mylnú teóriu o indoeurópskom pôvode Rómov.  Aké dôkazy možno poskytnúť v tejto súvislosti týmto výskumníkom ? Tu je celá história starovekého územia Izraela, ktorú odporúčam preštudovať v záujme vytvorenia jasného obrazu o tejto časti starovekej histórie./autor/ 

  Na základe historických dôkazov výsledky etnografických bádaní, genetických porovnávaní a poznatky fyzickej antropológie Rómov sú neobjektívne, spochybniteľné. Subjektmi týchto bádaní v žiadnom prípade nemohli byť Rómovia, mohli to byť len indickí, eventuálne iránski nomádi, ktorých zrejme považovali za Rómov na základe tvrdení týchto ľudí o  svojom rómskom pôvode po strate ich identity. Odvolávám sa na Staroveké dejiny Izraela. Naopak pri porovnaní genetických máp Rómov a Židov, vykonananých vo Fínsku a v Argentíne, sa viacnásobne  potvrdila ich príbuzenská previazanosť. Kategoricky odmietam teóriu o pôvode Rómov  z indickej kasty Nedoknuteľných Dr.Toomasa Kivisilda z Cambridgeskej univerzity z dôvodu, že som pevne presvedčený o tom, že Dr.Kisivilda nevie rozlíšiť indických nomádov od Rómov. On zrejme nemá ani  o tom znalosti, že v Európe Rómovia tvoria len 25% z tzv."cigáňov". Zodpovedne môžem prehlásiť, že genetické mapy nemohli pochádzať od Rómov pri porovnávaniach s genetickými mapami  indických ľuďí, z ktoréjkoľvek kasty. On  sa mal poradiť v tejto záležitosti  s rómskymi bádateľmi identity Rómov ešte pred publikovaním svojho nezmyselného článku. Aj Paul Polanszki, bádateľ z USA, ktorý tvrdí, že nik nepozná pravý pôvod Rómov by mal  preštudovať staroveké dejiny Izraela, a poradiť sa s kompetentnými bádateľmi.  Naskytne sa tu vážna otázka, či títo ľudia nepatria medzi falšovateľov starovekých dejín Izraela, a medzi popierateľov pravého pôvodu Rómov v snahe dezinformovania celého sveta. Podľa mojich skúsenosti veľká väčšina ostatných židovských ľudí sú s Rómami solidární  a Rómov považujú za svojich príbuzných./ autor /

Pre neustále prenasledovania a krvavých represálií pre ich židovskú vieru Rómom neumožnilo v minulosti sa trvale usadiť v štátoch cez ktorých počas ich putovania prechádzali a zároveň boli nútení aj sa vzdať svojej pôvodnej viery. Oprávnené sú obavy, že nové rómske generácie už ani nepoznajú ich pôvodnú vieru. Je to dôsledok sfalšovania starovekej histórie.

Autentické dôkazy. Menšinu na Slovensku žijúcich  tzv. „cigáňov“ tvoria Rómovia, hebrejskí Izraeliti veľká väčšina však , aj podľa ich vlastných priznaní, patrí ku kmeňom, ktorí sa pridali k Rómom počas ich dlhého putovania kvôli prenasledovaniu vo vlastných krajinách. Postupne stratili identitu a aj jazykovo sa splynuli s Rómami. Rómovia nie sú s nimi v genetickom príbuzenstve. Oni sú pre Rómov celkom cudzí ľudia, ich mentalita a spôsob života je od rómskej odlišná. Do tejto nerómskej populácii patria Budžaráti, ktorých omylom zaraďujeme medzi Lovárov (Oláhskych) , Lovári ich prezývajú Drizármi. Títo ľudia žijú toho času aj v Bratislave. Väčšina z nich sa vysťahovala do Švédskeho kráľovstva a do Nemecka. Osobne som navštívil ich vajdu v roku 1970, Kinkáša z Bratislavy, ktorý ochotne súhlasil s mojím tvrdením o pôvode Budžarátov a dôrazne poprel ich rómsky pôvod. Do tejto veľkej nerómskej skupiny patria aj potomkovia iránskych a indických nomádov, ktorí u nás žijú koncentrovane vo väčších zoskupeniach izolovane od majoritnej spoločnosti. / autor /. Podľa najkompetentnejších, švédskych, finských a izraelských rómskych bádateľov identity Rómov v Európe, vrátane Slovenskej republiky, nikdy nežili Rómovia vo väčších  komunitách, v osadách . Podľa ich zistení v týchto komunitách žijú potomkovia iránskych a indických nomádov, ktorí sa mylne  hlásia k rómskemu národu po strate ich identity.  

  Starší členovia beášskej komunity, mudrci, tvrdili, že Beáši ( mylne prezývaní korytári) nepochádzajú z Izraela a jednoznačne odmietli úvahy o ich rómskom pôvode. Podľa ich výkladu Beáši pochádzajú z dolného toku rieky Indus a po dlhoročných putovaniach sa usadili v Dácii pri veľkej vode, teda pri mori, a následne sa dostali do ostatných štátov Európy. Oni sa jazykovo nesplynuli s Rómami, hovoria vlastným jazykom. Staroveká história sa nezaoberá pôvodom Beášov takže sme odkázaní len na ich tvrdenie o svojom pravom pôvode. / autor /

 Jednotná rómska komunita, ako taká, nie je realitou  je len výtvorom popierateľov a sfalšovateľov pravej identity Rómov.

V Európe a v Južnej Amerike žijú nasledovné rómske skupiny: fínski a španielskí Kaléidovia, Kalderasha /Churarya/ , Extraxharia/eftavagaria/ Sintovia, menšia časť Lovárov, Máčvayovia, Ktoraxhaneovia. Delia sa aj na podskupiny, ako napr. servorom (slovenský Róm), ungrorom( maďarský Róm), atď./ Sándor Awraham /

 Potomkovia tých Rómov , ktorým sa podarilo vrátiť späť do Kánaán za pomoci ich južných bratov žijú aj v súčasnej dobe v Izraeli vo veľkom počte. Žiaľ aj u nich došlo k strate identity.Títo Rómovia, ktorí sú tmavšej pleti sú nesprávne presvedčení o tom, že po stránke ich pôvodu nemajú nič spoločného s Rómami, a že ich pôvod sa datuje k Júdei. Pri mojom viacnásobnom osobnom stretnutí  s nimi som však objavil u nich všetky charakteristické znaky rómskej identity./ autor /  Ale v Izraeli žije aj veľa takých rómskych rodín, ktorí sa považujú za Rómov a zároveň aj za Židov. Rómovia v tomto štáte majú pridelený štatút YEHUDIN, čo znamená, že oni sú občanmi Izraela so židovským pôvodom !!  Štatútom Jehudin sa legalizoval židovský pôvod Rómov na celom svete!!

Rómovia majú monoteistickú vieru. Podľa tejto viery Boh je dosažiteľný. Hebrejským prvkom je aj viera v duchovnom svete, ktorá pozostáva z čistých a znečistených duchov.

Mrtvý človek je znečistený dovtedy, kým jeho duša je na ceste do duchovného sveta.

Smrť je posledným prechodom do duchovného sveta. V dobe pôstu celá rodina je znečistená a všetky predmety súvisiace so smrťou sú taktiež znečistené. Pri  pôrode platia tie isté pravidlá ako u svojich židovských bratov. V súvislosti s predpismi ( 3 Mózes 15.časť) sú znečistené genitálie a spodná časť teľa. Horná časť ľudského teľa je čista. Ruky môžu byť obojaké a preto ich je treba často umývať.

V styku s cudzími ľuďmi (gojo, gožo, gádžo) podľa pôvodnej rómskych zvyklostí Rómovia majú vlastné pravidlá, ako napríklad Róm nikdy dobrovoľne nesmie spať s nerómskym človekom v jednej miestnosti a nesmie sa s ním spoločne stravovať.

Sporné otázky sa v rómskej komunite sa riešili na základe rozhodnutia rady starších na základe KRIS ( 2 Mojžiš 21.22, 22:9)

V prípade ak mladík unesie dievča, tak jeho rodičia museli zaplatiť druhej strane KEPAR, odškodné. Je to totožné s KFAR ( Mojžiš22:28 )

Národom bez vlasti ? Nájdu sa u  nás aj politici, ktorí tvrdia, že Rómovia sú národom bez vlasti a kultúry. Treba im oponovať, pretože ich pravlasťou bol a je Izrael a rómska kultúra v značnej miere obohatila európsku kultúru v oblasti hudby ako aj v iných oblastiach. V európskej hudbe vo významnej miere sú zastúpené pôvodné židovsko-rómske motívy. Na základe výskumov zo XXI storočia je dokázateľné, že ich písomná kultúra má 4.000 rokov. Majú aj veľmi bohatú históriu, mali dokonca dvadsiatych kráľov z ktorých by som rád dvanástych vymenoval:

1.Jerobeán (931-910 pred Kristom), 2.Nadab (910-909), 3.Bása (909-889), 4.ELA (836-885), 5. ZIMRI (885-885), 6. Tivni Tibni (885-885), 7.OMRI,ktorý kúpil pozemky a postavil mesto SAMÁRIA ( 885-874), 8. ACHÁB ( 853), zaviedol používanie jazyka a písanie do právneho poriadku, 9. Achajsá (853-852),10. Jorán (852-841 )11. Jéhu (841-814) 12.Joahás (814- 981) Veľmi málo štátov sa môže pýšiť s toľkými kráľmi a s takou bohatou históriou ako práve Rómovia.

 Niektorí historici a etnológovia sú natoľko odizolovaní od rómskej komunity že nemôžu dostatočne poznať ich kultúru. Z toho dôvodu nemôžu veľa vedieť ani o hebrejských prvkoch v rómskej kultúre, ktorí nie sú prevzaté ale pôvodné. Dôkazom toho sú ich vyjadrenia v ktorých sa odvolávajú na falošné výsledky lingvistických a etnografických bádaní výzkumníkov, ktorí boli schopní napísať čokoľvek v tejto súvislosti pre akceptovanie svojich tvrdení. Nie je seriózna ani tá skutočnosť, že určití historici nerešpektujú ich dvadsiatych kráľov, ktorých demokratickým spôsobom zvolilo 10 rómskych kmeňov po nespravodlivom počínaní kráľa Šalamúna, ktorý zanedbal severnú časť Izraela a takmer všetky finančné prostriedky venoval Jeruzalemu. Oni nerešpektujú ani tú historickú pravdu, že predkami Rómov boli Akkádovia a z nich pochádzajúce kmene boli zase spoločnými predkami so Židmi. Dokonca niektorí historici tvrdia, že nikto nepozná pravý pôvod Rómov. Je to zámerné dezinformovanie, ktoré je poľutovanie hodné. Tvrdia to napriek tomu, že ŽIDOVSKÁ ENCIKLOPÉDIA vyhlasuje, že Rómov treba považovať za Židov.Exestuje aj iné grécke slovo na označenie Rómov: " Athinganoi " V súvislosti s tým  Encyklopédia hovorí:" Athingainov môžeme považovať za Židov " Nie je historickou pravdou tvrdenie, že Athingainov spomínajú len v 6.storočí, čo tvrdia len skostnatelí prívrženci teória o indickom  pôvode Rómov. Píšu o nich len po príchode do Anatólie!!  Rád by som navrhol všetkým odporcom pravého pôvodu Rómov preštudovať históriu územia starovekého Izraela a následne historickú pravdu interpretovať len pravdivo a objektívne. Poprieť pravý pôvod Rómov je neseriózne a dezinformačné !! / autor /

  EU, ktorá už stráca aj pôvodnú identitu Európy sa vôbec nezaujíma o pravú identitu Rómov.

  Tí etnológovia, ktorí v minulosti nikdy nevykonávali bádateľskú činnosť identity Rómov a  indických nomádov doma i v zahraničí priamo v príslušných ich komunitách, a ktorí si len osvojili sfalšovanú teóriu o indickom pôvode Rómov jednoducho nemôžu mať objektívne znalosti o pravom pôvode Rómov. Podľa môjho  názoru nemajú ani morálne právo obhajovať túto nereálnu teóriu, nakoľko  by s tým urazili celú starovekú históriu územia Izraela ./autor/ 

 My zástanci teórie o izraelskom pôvode Rómov tvrdíme, že teória o indoeurópskom pôvode Rómov je nepodareným falsifikátom. Táto teória postráda skutočnú pravdu o pravom pôvode Rómov. Rómovia sú hebrejskí ľudia šémiského typu.

  Delegáti  Prvého  svetového kongresu zo štrnástych krajín, ktorí založili Svetovú rómsku úniu v roku 1971 zrejme nepoznali históriu Rómov a ani nemali najmenšie znalosti z histórii územia starovekého Izraela. Práve oni sa rozhodli o používaní rómskej vlajky, ktorá obsahuje okrem dvoch pruhov, spodného zeleného a horného modrého, aj červené koleso so šetnástymi špicami, ktoré symbolizuje Indiu. Lenže Rómovia nepochádzajú z Indie ale zo Svätej Zemi, z Izraela !!  Rómovia, ktorí poznajú svoj židovský pôvod  mi často kladú otázku, že či nie je súčasná rómska vlajka vlajkou indických nomádov, keďže sú v nej obsiahnuté znaky Indie ? Podľa viacerých rómskych občanov v rómskej vlajke chýbajú znaky Izraela,  znaky pravlasti všetkých Rómov. Čo k tomu ešte dodať ? S týmto mojím tvrdením v žiadnom prípade nemiením ohovárať alebo uraziť súčasnú rómsku vlajku

 A na záver si dovolím uviesť, že  som slobodným, individuálnym bádateľom identity rómskeho národa,  a nikdy by som nebol schopný sa prispôsobovať rôznym inštitucionálnym obmedzeniam v tejto záležitosti.

 

S úctou

Ľudovít Virág

V Bratislave dňa 02.08.2010,  2013Viac tu: https://opovoderomov.webnode.sk/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk