Kežmarok

 
 

Súkromné gymnázium

Slavkovská 19, Kežmarok

tel.: 052 45 22 705 

sgr.kezmarok@gmail.com

www.kesaj.eu   

       

 

P O  Z  V  Á N K A

 

Pozývame svojich priaznivcov, 

obyvateľov obcí  Rakúsy, Stráne pod Tatrami, Krížová Ves, Ihľany, Veľkej Lomnice a mesta Kežmarku, 

na kultúrno-spoločenské podujatie

„Moje slovo, môj hlas“

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

 

Podujatie sa uskutoční  18 februára  o 13:30 hodine,  v priestoroch Súkromného Gymnázia, Slavkovská 19, v Kežmarku

       

Program:

1. Prezentácia programu vo vzťahu k učebným osnovám. Hodnotenie účasti  žiakov na projekte a interakcie projektu a školského vzdelávacieho procesu.

2. Praktická ukážka:  úryvky z nácvikových aktivít a postupov pri koncepcii kultúrno-sociálnej osvety v rámci projektu v podaní  študentov gymnázia a súboru.   

3. Diskusia a podnety ku projektu a štúdijným výsledkom študentov zo strany rodičov žiakov.

   

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva      

 

KEŽMAROK

18. február 2015

Podujatie "Moje slovo, môj hlas"

Prezentácia projektu "Vzdelanie - predpoklad zmeny"

 
Zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Helena Akimová vysvetlila základné zámery projektu "Vzdelávanie - predpoklad zmeny" a ohodnotila prístup jednotlivých študentov k práci na zadaniach projektu
 
Poslucháči, medzi ktorými boli hojne zastúpení rodičia študentov gymnázia, mali možnosť sa detailne oboznámiť s edukačnými postupmi používanými v realizácii projektu, a s ich priamym dopadom na štúdijné výsledky žiakov
Ivan Akimov, zodpovedný za umelecké nácviky a kultúrne prezentácie akcií "Moje slovo, môj hlas", vysvetlil prítomným zámery a princípy kultúrnej osvety v rómskych komunitách. Študenti predviedli praktické ukážky z nácvikových aktivít ktorým sa venujú v rámci realizácie projektu "Vzdelanie - predpoklad zmeny".
Mgr. Dušan Klempár zhodnotil celú akciu a podnietil tvorivú diskuziu s rodičmi, ktorí sa konštruktívne zapojili do debaty. Zaujímavé a podnetné boli príspevky p. Badža, ktorý sa s prítomnými podelil o svoje skúsenosti s výchovou svojho najstaršieho syna, ktorý obhájil bakalársky titul a je úspešný na trhu práce. Aj ostatní rodičia sa vyjadrili ku otázkam vzdelávania a plnenia školských povinností.