P  O  Z  V  Á  N  K  A
 

Pozývame svojich priaznivcov, obyvateľov mesta Podolínec, na 2 kultúrno-spoločenské podujatia

„Moje slovo, môj hlas“

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

Podujatia sa uskutočnia  31. marca  o 9:30 hodine, a o 10:30 hodine  v priestoroch Základnej školy v Podolínci    

 

Program:

1. Prezentácia programu

2. Kultúrny program   

3. Diskusia

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva  

 

 

Moje slovo - môj hlas

Podolínec

Prezentácia projektu je dielom celého študentského  umeleckého kolektívu.  Jeho členovia svedomite pripravujú jednotlivé podujatia, a každá prezentácia je príležitosťou ako na verejnosti uplatniť vedomosti a zručnosti, ktoré si žiaci osvojili počas skúšok. Spoločenský aspekt akcie, kultúrna osveta pre mládež, kladie zvýšené nároky na celý kolektív, a vedenie školy a pedagógovia sa osobne angažujú počas celého podujatia aby jeho efektivita bola čo najvyššia.                

Mgr. Helena Akimová dáva posledné inštrukcie pred vystúpením

Ivan Akimov uvádza najprv hudobnú zložku.

Mgr. Stanislav Eleniuk predstavuje základné črty projektu. Diváci, žiaci ZŠ v Podolínci a pedagógovia pozorne sledujú výklad a zaujímajú sa o jednotlivé fázy projektu.
Ivan Akimov, zodpovedný za umelcký proces projektu, oboznamuje divákov so súvislostiami a prepojeniami kultúry, identity a prostredia v ktorom evolujú študenti gymnázia.
Dlhé, náročné nácviky, uskutočňované pravideľne v rámci osobného voľna v odpoludňajších hodinách v priestoroch gymnázia, prinášajú svoje ovocie. Vystúpenie je dynamické, svieže a podmanivé, študenti si okamžite získavajú srdcia mladých aj starších divákov.
Produkcia naberá na intenzite, a choreografia sa obohacuje aj o akrobatické prvky
Ešte ukážka moderného tanca, ako prepojenia minulosti so súčasnosťou, záverečné slovo vedúceho umeleckého kolektívu Ivana Akimova a Mgr. Stanislav Eleniuk rozvíja diskusiu a odpovedá na otázky divákov
Spoločenský a výchovný aspekt podujatia je nosnou osnovou celej akcie. Pred naložením krojov a nástrojov do autobusu musia byť priestory šatní uvedené do pôvodného stavu, aby bolo všetko čo v najlepšom poriadku, aby hostia videli, že tu účinkovali zodpovední mladí ľudia, študenti gymnázia. 
Po návrate, v odpoludňajších hodinách, v priestoroch gymnázia, prebehla dikusia a zhodnotenie celej akcie "Moje slovo - môj hlas". Okrem umeleckých aspektov podujatia, bol vyzdvihnutý spoločenský a výchovný dopad celej intervencie. 
Rómovia ukázali v pozitívnom zmysle čoho sú schopní, a sebe dokázali, že si svojou prácou a usilovnosťou vedia vydobiť rešpekt a uznanie medzi svojimi rovesníkmi i medzi dospelými divákmi. Ostáva len pokračovať v načatej práci a ďalej na sebe svedomito pracovať a poctivo sa pripravovať na vyučovaní, ako i v mimoškolských aktivitách.
 
Foto a video dokumentácia z celej akcie boli zhotovené Mgr. Dušanom Klempárom. Mgr. Božena Tomková zapezpečila odborný dozor.
 
 

Fotogaléria: Podolínec