Mlynčeky

 
 

Súkromné gymnázium

Slavkovská 19, Kežmarok

tel.: 052 45 22 705 

sgr.kezmarok@gmail.com

www.kesaj.eu   

       

P O  Z  V  Á N K A

Pozývame svojich priaznivcov, 

obyvateľov obcí  Rakúsy  a Mlynčeky, a účastníkov Medzinárodného stretnutia mládeže V 4, 

na kultúrno-spoločenské podujatie

„Moje slovo, môj hlas“

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje 

Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

 

Podujatie sa uskutoční  

3. októbra 2014 o 16. hodine,  

v priestoroch rekreačného zariadenia Slovenského Červeného kríža v Mlynčekoch       

       

Program:

1. Predstavy a realita: ako zlepšiť kvalitu života občanov v osadách Rakúsy a Mlynčeky a spolunažívanie s majoritou

2. Kultúrny program: hrajú, spievajú a tancujú študenti gymnázia    

                                                                      

Pozvanie prijali občania z Rakús a z Mlynčekov, a účastníci Medzinárodného stretnutia mládeže V4 v Mlynčekoch          

     

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva                    

 

 

MLYNČEKY

3 október 2014

Záznam z akcie projektu 

"Moje slovo, môj hlas" z projektu "Vzdelanie - predpoklad zmeny"

úvodné slovo vedúcich zastupiteľov maďarskej a slovenskej strany

 

početné medzinárodné publikum pozorne sleduje jednotlivé fázy výkladu projektu

 

príprava písomných podnetov zo strany divákov ku jednotlivým bodom projektu

 

konfrontácia skúseností z oblasti kultúrnej osvety v oblasti vzdelávania 

 

Akcia prebehla v konštruktívnom duchu, poslucháči mali možnosť sa podrobne oboznámiť s projektom a jeho zámermi. Na záver prezentácie bol vytvorený priestor pre vzájomnú výmenu skúseností v oblasti kultúrnej osvety vo vzťahu ku problematike vzdelávania v prostredí segregovaných rómskych komunít. Podujatia sa zúčastnili  obyvatelia z obcí Rakúsy a Mlynčeky a partneri zo Srbska a Maďarska.