MLYNČEKY

3 október 2014

Záznam z Prezentácie súboru Kesaj Tchave

úvodné slovo vedúcich zastupiteľov maďarskej a slovenskej strany

 

početné medzinárodné publikum pozorne sleduje jednotlivé fázy výkladu prezentácie

 

príprava písomných podnetov zo strany divákov ku jednotlivým bodom prezentácie

 

konfrontácia skúseností z oblasti kultúrnej osvety v oblasti vzdelávania a umenia

 

Akcia prebehla v konštruktívnom duchu, poslucháči mali možnosť sa podrobne oboznámiť so súborom a zámermi občianskeho združenia Kežmarský hlas. Na záver prezentácie bol vytvorený priestor pre vzájomnú výmenu skúseností v oblasti kultúrnej osvety vo vzťahu ku problematike vzdelávania v prostredí segregovaných rómskych komunít. Podujatia sa zúčastnili  obyvatelia z obcí Rakúsy a Mlynčeky a partneri zo Srbska a Maďarska.