Feman

 
leto 2008
 
Une série de spectacles dans le cadre du festival Feman, qui réunissait des journalistes de nombreux pays, je ne sais plus pour quelle raison... Bref, une manifestation comme nous en avons vécues des dizaines... Mais souvent, lorsque l´environement est plus que banal, il se trouve une personne dans la salle qui sort du lot, et avec la quelle ca fait tilt... On noue contact, parfois ample, des fois juste éphémére. Cette fois-ci, ce fut Doina, une journaliste roumaine qui a croisée notre chemin. Et, dix ans apres, on est toujours en contact. Juste de temps en temps, mais quand-meme... 
Séria vystúpení v rámci Festivalu Feman, na ktorom sa stretli novinári z mnohých krajín, už si nespomínam z akého dôvodu... Skrátka, podujatie akých sme už zažili desiatky... Ale nieraz, keď je všetko všedné, priam banálne, sa zrazu objaví medzi zúčastnenými jedna osoba ktorá sa vymyká z rámca všednosti, vytŕča z radu, a s ktoru si zrazu mimoriadne rozumieme... Nadviažeme kontakt, niekedy väčší, inokedy len chvíľkový. Tento krát to bola Doina, novinárka z Rumunska, ktorá sa ocitla na našej ceste. A, vyše desať rokov po, sme stále v kontakte. Len tak, z času na čas, ale predsa...