Festival Rómskej kultúry Horného Spiša

Festival de la Culture Rom du Haut Spiš

Le "Horný Spiš", c.a.d. le Haut Spiš, c´est notre région, englobant Kežmarok, Poprad et les alentours. Le Festival de la Culture rom du Haut Spiš était organisé par Jolana Husárová, une activiste et militante rom encore de la vieille école, qui prenait son affaire a cœur. Pour nous ce festival avait l ́ avantage d ́ être sous le coude, donc on n'avait pas a se déplacer, et surtout, cela permettait a un large public de membres de familles et d´amis roms de la région d'assister à notre production, ce qui était extrêmement motivant pour la troupe. Donc l'idéal pour nos premières prises d´armes sur scène!  

 

 

Romano nevo ľil

672-676

28.12.2004

Jazz i folklór spod Tatier            

DENISA HAVRĽOVÁ

XIII. ročník Festivalu rómskej kultúry a folklóru Spiša

Jolana Husárová z Popradu je známa svojím zapálením pre veci Rómov - medzi iným, ale najmä, aj pre rómsku kultúru a jej propagáciu. Každý rok usporadúva jej Občianske združenie ROMIPEN vynikajúci rómsky festival, ktorý má nielen tradíciu vysokej kvality, ale medzi Rómami i ostatnou verejnosťou aj svojich stálych obdivovateľov a návštevníkov. Rok čo rok sa priaznivci rómskej kultúry stretávali v lete - v amfiteátri v krásnom prostredí prírody a voľnosti, všetkého, čo patrí k naturelu rómstva... Bohužiaľ, tohto roku sa festival konal v uzavretom priestore popradského Závodného klubu TATRA- VAGÓNKA, v novembrový upršaný deň. Peniaze z Ministerstva kultúry SR meškali poriadne dlho, a tak namiesto teplého leta sa Rómovia zišli na XIII. Festivale rómskej kultúry a folklóru Spiša v zimnom období.

 

DENISA HAVRĽOVÁ

POPRAD

Foto: Jozef Ferenc

 

Le folklore et la modernité

D´excellents chanteurs et chanteuses, des groupes roms folkloriques traditionelles mais aussi des formations actuelles et bien entendu aussi le Theatre Romathan, ont créé une ambiance formidable. Les envoutants Kesaj Tchave de Kežmarok, sous la direction des époux Helena et Ivan Akimov ont interprétés des magnifiques romances franco - russes, ainsi que des chants et des danses roms. Je me suis sentie comme dans un conte de fées... Finalement, c´est ainsi qu´ils ont baptisé leur programme pas tout a fait conventionnel.  Une musique splendide, dominée par les guitares et la balalaika de I. Akimov, une belle danse stylisée, le chant choral de haut niveau, tout cela dans l´interprétation de ces enfants et jeunes talentueux. Dans l´introduction de leur programme a consonnance théatrale ont jaillies des mélodies connues du cinéma, elles nous ont rappellées le personnage de Charlie Chapin, dont l´origine rom est avérée, par la mélodie centrale du film  Les Feux de la Rampe - en passant par les valses francaises et russes - ils sont passés en dansant jusqu´a la musique rom.

Denisa Havrľlová

 

FOLKLÓR A MODERNA

Vynikajúci speváci a speváčky, rómske folklórne i moderné súbory a v neposlednom rade aj Divadlo Romathan vytvorili skvelú festivalovú atmosféru. Očarujúce Deti Kesaj z Kežmarku pod vedením manželov Ivana a Heleny Akimovcov predviedli krásne rusko-francúzske romance, spevy i tanec. Cítila som sa ako v rozprávke... Tak napokon - "Rozprávka" - aj nazvali svoj komponovaný program v nie celkom tradičnom štýle. Nádherná hudba, v ktorej dominovali gitary a balalajka I. Akimova, ladný štylizovaný tanec, zborový spev na vysokej úrovni, to všetko nám predviedli tieto nadané deti i staršia mládež. V úvode ich divadelne ladeného programu zazneli známe filmové melódie, pripomenuli postavu Charlie Chaplina, o ktorom sa traduje jeho rómsky pôvod, ústrednou melódiu z filmu Svetlá rámp - cez francúzske a ruské valčíky - sa pretancovali k rómskej hudbe.

 

Romano Ľil

 

 


Romano nevo ľil
712-715
25.09.2005

Festival národnostných menšín 2005 bol venovaný Rómskej kultúre

 

 

 

Kultúra dvanástich národnostných menšín žijúcich na Slovensku spestrovala od 26. - 28. 8. 2005 ulice Bratislavy. Návštevníci mohli obdivovať národnostné divadlo, tanec, práce remeselníkov a folklór na Primaciálnom námestí a v Dome kultúry Ružinov. Program vyvrcholil nedeľným galakoncertom v Národnom tenisovom centre, na ktorom sa predstavili hviezdy modernej hudby ako Arash, Zdob Shi Zdub či Mystery of the Dance. V Dome kultúry Ružinov si milovníci výtvarného umenia mohli pozrieť diela insitných maliarov z Kovačice, bulharské ikony a umenie, či výstavy fotografií o živote Rómov z východného Slovenska a na tému "Rómsky holokaust", navštíviť sympózium "České maliarstvo". Na Javisku dospelých na Papánkovom námestí dostali priestor židovská skupina Hava Nagila ("Radujme sa") , maďarskí Pengö a Dióhej, ruskí Vmeste (Spolu) ... Treba dodať, že tento ročník tohto ojedinelého festivalu na Slovensku bol v poradí druhým a po maďarskej menšine bol venovaný rómskej kultúre

DENISA HAVRĽOVÁ
BRATISLAVA
Foto: autorka


Na budúci rok plánujú organizátori rozšíriť festival bulharskej, českej, chorvátskej, maďarskej, moravskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rusínskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej menšinovej kultúry z Bratislavy ešte do ďalších dvoch miest.V jednom z nich by mala mať väčšinu národnostná menšina. Hlavný priestor bude mať česká kultúra. 
Ústrednými podujatiami festivalu boli dva koncerty - sobotný koncert rómskej hudbyHviezdy (na Papánkovom námestí v Ružinove), na ktorom sa predstavili okrem inýchKmeťoband, Peter Konček a Diabolské husle Berkyho-Mrenicu a nedeľný Slávnostný galakoncert. No festival priniesol do hlavného mesta okrem koncertov aj ďalšie druhy umenia. V DK Ružinov vystúpili divadelníci z prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča, z košických divadiel Thália a Romathan, ako aj umelci z Jókaiho divadla v Komárne.

DETI KESAJ NA VYSOKEJ ÚROVNI
Rómsky súbor Deti Kesaj z Kežmarku pod vedením Ivana Akimova svojím vystúpením znova raz dokázal, že má v sebe dravosť, temperament a energiu. Len týždeň pred festivalom v Bratislave sa vrátili z mesačného turné po Francúzku. A aké mali zážitky?
RNĽ: Ako sa vám vydarilo turné, ktoré ste absolvovali takmer po celom Francúzku?
Ivan Akimov: 
Turné po Francúzku bolo vynikajúce! Trvalo šesť týždňov, precestovali sme takmer desaťtisíc kilometrov. Zájazd sa uskutočnil vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR - pani splnomocnenkyni pre rómske komunity PhDr. Kláry Orgovánovej. Úspech sme mali vo všetkých mestách, čo je pre deti veľmi motivujúce. Sme nesmierne radi, že môžeme prezentovať rómsku kultúru nielen doma, ale aj vo svete. Vo Francúzsku nás vnímali ako súčasť jedného sveta - Európy, ktorá má svoju kultúru, do ktorej nepochybne patrí i rómska. Sme hrdí, že náš súbor mohol aspoň kúsok tej krásnej kultúry ukázať všetkým, ktorí sa na nás vo Francúzsku prišli pozrieť. 
Členovia súboru - Mirka Oračková: Vo Francúzku som bola po druhý raz. V súbore som už 5 rokov a som rada, že vďaka nášmu vedúcemu Ivanovi Akimovi môžeme spoznávať aj iné krajiny. Mojím snom je ísť do Španielska, určite by sa im páčilo, ako tancujeme a spievame. Lívia Klempárová: Vo Francúzsku som bola prvýkrát a bol to pre mňa neopakovateľný zážitok. Nádherné veľké mestá, ľudia a celá atmosféra, ale aj publikum, to všetko je nezabudnuteľné. Ukázať iným ľuďom našu rómsku kultúru je pre mňa veľmi dôležité. Stanislav Pišta: Vo Francúzku som bol už po piaty raz. Vždy je to však pre mňa niečo nové - nové poznatky, zážitky, kultúra... Vďaka súboru som mohol navštíviť rôzne mestá, do ktorých by som inak nikdy nemohol ísť. Spoznávať rôzne kultúry a zároveň odovzdávať niečo aj z našej, je prekrásne, a náš rómsky súbor Deti Kesaj to robí. Aj na Festivale národnostných menšín v Bratislave sme ukázali kúsok z našej kultúry, veď Rómovia majú čo ukazovať"

 

Kesaj Tchave d´un haut niveau

Le groupe rom Kesaj Tchave, sous la direction d´Ivan Akimov, a une fois de plus prouvé avec son spectacle, qu´il est plein d´énergie, de vitalité et de combativité. Juste une semaine avant le festival ils sont revenus d´une tournée d´un mois en France. Quelles sont leurs impressions?
RNĽ: Comment s´est passée la tournée presque a travers toute la France?
Ivan Akimov : La tournée était formidable! Elle a durée six semaines, nous avons fait pratiquement dix mille kilométres. La tournée a été réalisée grace au soutien du Ministere de la Culture et du Bureau gouvernemental de la République Slovaque, de la plénipotenciaire aux affaires roms, Klára Orgovánová. Nous avons eu du succés partout, ce qui est tres motivant pour les enfants. Nous sommes tres heureux de pouvoir présenter la culture rom non seulement chez nous, mais aussi a l´étranger. En France, nous étions acceptés comme composante d´un seul univers - de l´Europe, qui a sa culture, dont fait partie indiscutablement aussi la culture rom. Nous sommes fiers, que notre groupe a pu donner un appercu de cette magnifique culture a tous ceux qui sont venus en France nous voir. 
Les membres du groupe - Mirka Oračková : C´est la deuxiéme fois que je suis en France. Cela fait 5 ans que je fais partie du groupe et je suis contente que grace a notre directeur, Ivan Akimov, nous pouvons découvrir aussi d´autres pays. Mon réve, c´est  d´aller en Espagne, certeinement ils aimeraient nos danses et nos chants. Livia Klempárová : C´est la premiere fois que je suis en France et c´était pour moi une expérience incroyable. Des magnifiques grandes villes, les gens et toute cette atmosphére, inoubliable. Montrer notre culture rom aux autres est important pour moi. Stanislav Pišta : J´ai été en France deja cinq fois. Mais il y a  toujours quelque chose de nouveau pour moi - nouvelles expériences, nouvelles culture, nouvelles connaissances.  Grace au groupe j´ai pu  découvrir des villes que je n´aurais jamais connu. Découvrir d´autres cultures et en meme temps présenter notre culture a nous, c´est formidable que nous pouvons le faire avec notre groupe Kesaj Tchave. Nous avons ainsi joué aussi au Festival de Bratislava, les Roms ont des choses a montrer.